Sida:Östgötars minne.djvu/510

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5432–5437
1836.

ett godt omdöme kunde göra sina rön fruktbara.» Mycket använd och duglig i kommunala värf.

5432. Ulrik Adolf Reutersvärd. F. i Norra Vi 1816 162; fad. öfv.-löjtnant. Kansliex. 40. K. o. kanslist i K. M. kansli; tit. kgl. sekreterare. Godsegare o. landtbrukare å Holmeshult, Jönk. län, 50—68; sed. bosatt mest i Eksjö. D. där 1891 143.

5433. Per Ludvig Lundborg. F. i Orlunda 1816 279; fad. prost [[ÖM-länk|3907}}. Fil. kand. 42; fil. doktor 45; teol. kand. 50; prv. 50; teol. doktor 93. Kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 58; kontr.-prost 76—80. Stiftets senior 1901.

5434. Carl Jakob Johannes Lindhagen. F. i Askeby 1817 258; fad. komminister [4454]. Med.-fil. ex. 39; med. kand. 42; med. lic. o. kir. mag. 44; med. doktor 45. Bat.-läkare vid Svea lifgarde 48; öfverläkare vid Pro patrias barnbörds- o. barnhus 57. D. i Sthlm 1857 1510.

»L. var känd för skicklighet som läkare och begåfvad med en blid och människoälskande karaktär.»

5435. Alfred Hilarion Vistrand. F. i Kloster, Söderm. län, 1819 910: fad. landskamrer, tit. kammarrättsråd [3910]. Med.-fil. ex. 39; med. kand. 42; med. lic. 44; kir. mag. 45; med. doktor 46. Underläkare vid Sthlms stads o. läns kurhus 47—50; läk. vid Sthlms läns provis. sjukhus 47—50; fattigläkare i Sthlm 49—50; läk. vid Fyrverk.-kåren å Mariebärg 51—53; intendent vid Djurgårdsbrunn 58. Lärare vid Karol. instit. 50; e. o. professor 61; tf. 66, ord. medicinalråd o. led. i Sundh.-kolleg. 73. Red. af »Hygiea» 61—62. Egare af Årsta, Sthlms län, 58; husegare i Sthlm. Riksdagsman i Borgarståndet 65; kommunalman. D. i Sthlm 1874 101.

V. hade af naturen så väl en skarp och liflig uppfattning som en ihärdig viljekraft och var därigenom i stånd att uträtta mycket ej blott inom de områden, dit hans egentliga verksamhet hörde, utan äfven i kommunala och förtroendevärf, hvarmed han var i hög grad anlitad. Utmärkte sig ock som en särdeles flitig och produktiv författare; utgaf hälsovårdslära, handbok i rättsmedicinen, en värdefull författningssamling i medicinalväsendet, biografiska arbeten om Sveriges läkare m. m. Inom Sundhetskollegium var hans verksamhet synnerligen betydande, hälst den afdelning, hvilken närmast hvilade på honom, omfattade regleringen af rikets civila sjukvård samt rättsmedicinska fall. »Hans lif är ett exempel framför de flestes på en kärlek till arbete, en håg att gagna, som tyvärr ofta saknas hos mäktigare andar.» Bruz.

5436. Erik Magnus Constans Pontin. F. i Sthlm 1819 244; fad. förste lifmedikus [4080]. Jur.-fil. ex. 38; kameralex. 42; hofr.-ex. 42. E. o. kanslist i Hofkanslärsexped. 40. Kammarjunkare 40; kammarherre o. vice ceremonimästare 52. Tidningsman; medarb. i »Hermoder» 47; redaktör af »Morgonbladet» 49—51; medarb. i »Svenska tidningen» 51; vitter författare. D. i Kalmar 1852 309.

P. egnade sig hufvudsakligen åt författarskap och utgaf åtskilliga skrifter, så väl skönlitterära som rörande politiska och sociala frågor, hvarvid han utvecklade ej ringa talang och blef ganska populär. Med mycken ifver omfattade han äfven idén om »bildningscirklar», som vid denna tid uppkom, och var sedan 1840 sekreterare i den stockholmska. — På hemvägen från en utländsk resa blef han ombord å en ångbåt uppbränd af svafvelsyra, som nedträngt i hytten från en på däcket söndersprungen större glasflaska. Se vidare N. fbok; Hbg.

5437. Louis Gerhard De Geer, frih. F. på Finspång i Risinge 1818 187; fad. hofmarskalk. Kansliex. 38: hofr.-ex. 40: jur. hedersdoktor i Lund 68; fil. hedersdoktor i Upps. 93. Riddarhuskanslist 41. Kopist i Just.-stats-exped. 45: v. hhöfd. 46; assessor i Skånska hofr. 49: tf. rev.-sekreterare 51—55; präsident i Göta hofr. 55; justitiestatsminister (excellens 58; präsident i

— 468 —