Sida:Östgötars minne.djvu/534

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


56 22 — 56 2 8 1843.

i Landtbr.-akad. [44 4 5]. Emigr. till Nord-Amerika; fabrikör i Nashville. Tenn. D. där 1861.

56 22. Stafs Gu8taf von Post. F. i Skedevi 1823 29i; fad. major. Prl.- ex. 47; kameralex. 48; hofr.-ex. 50. V. hhöfd. 37; tf. kopist i Just.-rev.-exped. 63—75. Sekreterare i Sthlms folksk.-öfverstvrelse 62; afsk. 75. Kanslist i Fångv.-styrelsen 63; registrator o. aktuarie 65; afsk. 82. I), i Sthlm 1900 s0s.

En öfverhandtagande ögonsjukdom, som slutligen medförde fullständig blindhet, nödgade honom att taga afsked från tjänsten.

5 6 23. Claes Robert Ljungberg. F. i Norrköping 1821 ?5s. Konduktör vid Ingen.-kåren, sed. Fortifikationen; underlöjtn. 47; löjtn. 53; kapten i armén 58, vid kåren 64; major 69; öfverste o. befälhafvare för Fortifikationen 73; öfverste i reserven 84; afsk. 86. Bosatt i Sthlm.

56 2 4. Carl Cedrén. F. i Rinna 1819 -7i- fad. Johan Persson, bonde. l)im.-ex. 44; prv. 45. Lärare vid Bleumerska skolan i Skärkind 56; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 68; i Västerlösa 74; kontr.-prost 73—75. D. 1881 25io.

C. var känd för sin bestämda vilja och sin utmärkta praktiska förmåga; var »ett mönster framför allt af den flärdfria enkelhet, som pryder prästen så väl. Sthr.

562 5. Nils Gu8taf Lidrén. F. i Rogslösa 1819 21s; fad. Lars Nilsson, hemmansegare. Dim.-ex. 45; prv. 45. Kommin. i Valierstad o. Järstad 59. i Vreta kloster 69; kyrkoherde i Herrestad o. Källstad 76; kontr.-prost 85. 1). 1897 13s.

5626. Carl Chri8tofer Ribbing. F. i Oggestorp. Jönk. län, 1826 */*; fad. ryttmästare [4311]. Jur.-fil. ex. 47. E. o. kanslist i Finansdep. 47—48. — Fanjunkare vid Lifbev.-reg. 48; underlöjtn. vid Smål. grenad.-bal. 49; löjtn. 54; kapten 65; major vid Uppl. reg. 76, vid Smal. grenad.-bat. 79, i reserven 83; afsk. 83. Hofmarskalk 83. Godsegare o. inneh. af Ulfsnäs fideik.- egendom, Jönk. län, 86. Sekreterare i Jönk. läns hushålln.-sällskap till (15. Riksdagsman i Första kammaren för Jönk. län 70-79; statsrevisor 72; kommunalman. D. å Ulfsnäs 1899 i6s.

R. intog en ganska framskjuten ställning både som militär, jordbrukare och kommunalman. Fädernegodset Ulfsnäs försattes af honom i bästa kultur; länets hushållningssällskap, i hvilket han var ordförande 1871 — 77, hade i honom cn af sina mest energiske och kunnige ledamöter; tog liflig del i stiftandet af Jönköpings landthruksförening, däri han under många år var ordförande; Jönköpings mejeri anlades af honom och upparbetades till ett af ortens större: blef ledamot af Landtbruksakadcmien 1874. Som riksdagsman tillhörde han bankutskottet 1873—77 och bevillningsutskottet 1878—79. I enskilda umgänget var han en hjärtevinnande personlighet och för sina underhafvande en mycket god husbonde.

56 2 7. Adolf Leonard Nordvall. F. i Linköping 1824 lfi/s: fad. kyrkoherde '4409^. Dim.-ex. 48; fil. kand. 50; fil. doktor 51. Docent i Upps. 52; lektor i Strängnäs 53; afsk. 90. Tf. byråchef i Eckl.-dep. 58 -(55; exped.-sekrete- rare i K. M. kansli 61. I), i Strängnäs 1892 :ni.

»Human och känslig för andras lidanden, var N. cn af de främste kämparue för djurens skydd samt har utgifvit åtskilliga skrifter i sådant syfte.* På 1860-talet råkade han i en liflig kontrovårs med sin frände Holmgren [580(5] angående vivisektionen. men ingendera ansåg sig besegrad. — Blef ordförande i kommittén för kviuliga undervisningens ordnande 1866.

562 8. Fredrik Philip Vestfelt. F. i Östra Husby 1825 ~/ii; fad. öfverauditör. Sergeant vid Svea art.- reg. 43; underlöjtn. 45; löjtn. 54; kapten

- 492 —