Sida:Östgötars minne.djvu/563

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5802—5807
1850.

inom sin ort det största anseende. Hög frimurare och ordf.-mästare i logen Oscar Fredrik i Norrköping från 1885. N. fbok m. fl.

Gift 1) 60 m. Marina Fredrika Ehrenkrona, f. 28, d. 68; 2) 82 m. Tora Constantia Morén, f. 59. — Barn i 1:a g.: Harald Fredrik Georg, f. 61, amanuens [6763], d. 90; Carl Haraldsson, f. 62, kansliråd [6826]; Fredrik Haraldsson, f. 63, löjtn.; Knut Haraldsson, f. 68, d. 69.

5802. Johan Gustaf Ernst Viman. F. Västra Husby 1831 283; frldr Johan Nikolaus V., kapten, o. Görel Kristina Gustava Posse. Landtmät.-ex. 54. Underlöjtn. vid Uppl. reg. 51; löjtn. 54; kapten 68; major 79, i reserven 86, i armén 96. Landtmät.-auskult. 54 (ej tjänstg.). Tf. järnv.-stat.-föreståndare vid Märsta, Sthlms län, 66—79. Bosatt i Uppsala.

Gift 66 m. Elisabet Josefina Juliana Sommer (fr. Tyskland), f. 37, d. 98. — Barn: Carl Johan Josef Ernst, f. 67, docent; Maria Augusta Rosalie Julia, f. 69.

5803. Johan Alrik Teofil Bäckström. F. i Linköping 1830 68; frldr Johan Gustaf B., handlande, o. Helena Dorotea Salander. Landtbrukare o. egare af Blästad i S:t Lars någon tid på 50-talet. D. i Sthlm 1866 74. — Ogift.

5804. Nils Erik Leonard Enell. F. i Vimmerby landsf. 1827 2812; frldr Anders Eriksson, godsegare, o. Johanna Maria Thunberg. Godsegare o. landtbrukare på Vinketomta i Vimmerby landsförs. fr. 50-talet.

Gift 54 m. Anna Gustava Josefina Castegren, f. 33. — Barn: Erik Adolf, f. 58, landtbrukare.

5805. Johan Peter Hollertz. F. i Sthlm 1832 65; frldr Jonas H., bankkassör [4329], o. Anna Maria Forsberg. Kameralex. 53. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 54; e. o. kanslist i Riksbanken 57. Emigr. till Nord-Amerika 59; frivillig i nordstaternas armé under kriget där 61, slutl. kapten. Redaktör af tidn. »Nordstjernan» i New-York. D. 1891.

5806. Alarik Fritiof Holmgren. F. i Västra Ny 1831 2210; frldr Anders H., kyrkoherde, o. Gustava Nordvall. Med.-fil. ex. 52; med. kand. 57; med. lic. 60; med. doktor 61; fil. hedersdoktor 93. Adjunkt vid Uppsala univ. 61; professor 64. Skald. Egare af villan Åsen i Uppsala. D. där 1897 148.

H. tillkommer äran att ha varit den moderna fysiologiens banbrytare i Sverige. Han blef här den förste professorn i detta ämne och förvärfvade som vetenskapsman en ryktbarhet, som sträcker sig vida öfver vårt lands gränser. Genom hans bemödanden eger Uppsala universitet ett fysiologiskt laboratorium, med hvilket i hela den civiliserade världen endast få kunna täfla. I följd af hans på djupgående studier öfver färgblindheten grundade initiativ blefvo till förebyggande af misstag vid signaleringar obligatoriska undersökningar påbjudna i de flesta länder rörande färgsinnet hos alla, som vilja anställas i järnvägarnes och sjöväsendets tjänst. — Han var en ypperlig talare samt nådde i detta afseende stundom mästerskapet; han egde framstående poëtisk begåfning, och de bästa af hans dikter skola säkert länge öfverlefva honom. Han hyste den varmaste fosterlandskänsla; var i ord och gärning outtröttligt verksam för det unga släktets fysiska utveckling samt den ifrigaste befordrare af kroppsliga idrotter. Frisinnad i tänkesätt, själfständig och viljestark, men svag för hyllning och utmärkelser samt ej så litet böjd för satir, hvarigenom han, dock helt visst utan afsikt, mången gång kunde blifva sårande. Som inspektor för Östgöta nation var han lifligt intresserad för dess angelägenheter och medlemmarnes bästa, i enskilda umgänget välvillig och gästfri. Hygiea; Bruz. m. fl.

Gift 69 m. Ann-Margret Tersmeden, författarinna (»Märta Bolle»), f. 50. — Barn: Anna Margareta, f. 70, g. m. Johan Olof Lilliehöök, e. o. hofr.-notarie o. banktj:man; Israel Fritiofsson, f. 71, läkare [7147]; Björn, f. 72, löjtn.; Torsten Andreas, f. 74, civilingeniör [7212]; Nils Gunnar, f. 75, med. kand. [7254]; Ingrid Margareta Pyrola, f. 77, g. m. Andreas Olof Dalsjö, med. kand.; Margit Sofia Gullvifva, f. 80; Fritiof, f. 84.

5807. Viktor Alexius Lundin. F. i Gryt 1828 182; frldr Per Olof L., tullinspektor, o. Inga Fredrika Sandsten. Med.-fil. ex. 52; med. kand. 66;

— 521 —