Sida:Östgötars minne.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
265-275
1630-1631.


265. Jonas Svenonis. F. i Askeby. Stud. 1630.

»För oenighet med sin kusin och granne Nils i Öjeby stämd till ansvar i konsist. 1634; bad om rekommendation till någon tjänst, lofvades kapitlets bref till Gabr. Kyle om fänriksplats eller någon annan off.» Nic.

266. Magnus Svenonis Leuchander. F. i Sund. Prv. 1627; stud. 30. Kommin. i Veta o. Viby 23; kyrkoherde i Herrestad o. Källstad 54; hosp.-präd. i Vadstena 64. D. 1680.

Anklagades 1641 för det han rifvit skägget af sin kyrkoherde, Dn. Johannem, och sedan vid samma tillfälle slagits med klockaren, hvartill kom, att han beskyldes för lägersmål med Anna i Mörby. Blef därför »sitt officio priverat och förmanades ytterligare Johannes i Veta och hans comminister att the vachta sig för otijdig dryckenskap och att Herr Måns vänder igen att vara så envis och kretachtig, som han är.» H. — Blef genom byte hospitalsprädikant i Vadstena.

267 Joël Jonæ Kylander. F. i Linköping 1610; fad. biskop. Stud. i Upps. 29, å nyo 31, utrikes 34, i Franeker, Holland, 42.

Framstälde 1639 till akad. konsist. sin »ödmiuka bön och begiäran att bekomma itt promotorial till Regiam Majestatem om stipendio et sumptu necessario att i fremmandhe landh continuera studia medica, all den stundh han sielff inthet så förmöghen ähr, att han medh egen penningh sigh ther uppehålla kan.» K.-prot.

268. Steno Joachimi. Stud. 1631.

269. Laurentius Laurentii Laurinus J:r. F. i Häradshammar 1613 278; fad. prost. Stud. i Upps. 31, i Wittenberg 39, fil. doktor där 39; prv. 43. Lektor i Linköping 42; tillika penitent. publ. 56 o. kyrkoh. i Skeda 57; förste teol. lektor 57; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 59; prost 59. Riksdagsman 72. D. i Sthlm 1672 2011.

L. var salmförfattare och »krönt kejserlig poët» Han stod väl på högsta ort. Oaktadt pastoratet var godt och hans ekonomi god, förlänades honom och hans hustru på lifstid sågkvarnen Gultorp. — Hans son Johan, öfverste o. kommendant på Marstrand, blef adlad med namnet Laurin.

270. Johannes Johannis Alers. F. i Vadstena; fad. rådman o. stenhuggare. Stud. 1631. Auskultant i Svea hofr. 37.

271. Haqvinus Nicolai Cederqvist [adl. 1651; förut Kemannus o. Kejman]. F. i Mjölby 1615; fad. N. J:is Kylander, kyrkoherde. Stud. i Upps. 31, sed. utrikes. Sekreterare vid estniska guvernementet o. assessor i rewalska borgrätten 42; finsk referendarie i Kgl. kansliet 46; assessor i Göta hofr. 52. Egare »till Lyckö Sund o. Kusalö», trol. i Estland. D. i Jönköping 1655 1212.

272. Arvidus Svenonis. Stud. 1631.

273. Johannes Petri Lothigius. F. i Borg (Löt) 1604; fad. P. Vexionensis. kyrkoherde. Stud. 17, å nyo 27 o. 31; prv. 28; fil. doktor 35. Hofprädikant hos drottn. Hedvig Eleonora 37; kyrkoherde i Kuddby 39, i Söderköping o. Skönbärga 50, i Norrköping o. S:t Johannes 59; utn. superintendent i Karlstads sift 66, men afsade sig. D. 1668 78.

Fick böta en tunna råg till Norrköpings hospital därför, »at han hölt sitt bröllopp i fastan med stor process.» Var en lärd man och utrustad med ypperliga prädikogåfvor, men mycket hetlefrad, hvilket i synnerhet röjde sig då fråga om bildandet af tyska församlingen i Norrköping afhandlades.

274. Laurentius Laurentii. F. i Landeryd. Stud. 1631; prv. 38. Komminister i Vadstena 43. D. 1651 56.

275. Magnus Brunthonis Rosinius. F. 1609; fad. »Herr Brunthe», kyrkoherde i Östra Harg. Stud. 31; prv. 48. Rektor i Norrköping 47; kyrkoherde

i Västra Husby 58. D. 1689 146.

— 22 —