Sida:Östgötars minne.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
407-410
1645.

B.
Östgöta Nation i Uppsala
1645—1900.


1645.


407. Mathias Matthiæ Kagge. Fad. öfv.-löjtn. Stud. 1639. Öfv.-löjtn. vid öfv. Hårds reg. 61; kommendant i Kristianstad o. öfverste för Skånska dragonerna 61; afsk. 64. D. 1666 283.

K:s fader och dennes bröder blefvo 1625 introducerade på Riddarhuset under n:r 68. — I en del källskrifter uppgifves ofvannämnde n:r 407 varit öfverste för Gästriklands regemente, men detta är ej bekräftadt af Anrep.

408. David Andreæ Gyldenklou [adl. 1639; förut Gylle]. F. omkr. 1630; fad. präsident [153]. Stud. 41. Assessor i Krigskolleg.; major 73; slutl. öfverstelöjtnant. Egare af Hylinge i Västra Husby o. Hulterstad i Mjölby. D. i Nyköping före 1686.

Skänkte till Mjölby kyrka 12 hemman och en kvarn. — Enligt en uppgift skulle han ej dött förr än 1687.

409. Andreas Petri Ajalinus. Stud. 1634; fil. doktor 42; prv. 60. Adj. i fil. fak. i Upps. 44, i teol. fak. 55; förste teol. lektor i Linköping 60; tilllika kyrkoherde i Landeryd 60. D. 1670 74.

A. biträdde under sin adjunktstid vid Terseri bibelversion.

410. Johannes Claudii Rising [adl. 1653; förut Risingius o. Rising]. F. i Risinge antagl. 1617; fad. prost [12]. Stud. i Upps. 35; disp. »sub Emporagrio». Sekreterare i Kommerskolleg. 51; kommissarie el. assist.-råd i kolonien Nya Sverige, Nord-Amerika, 53; utn. guvernör där 55; öfverinspektor vid gräns- o. strömtullarne i Preussen o. Pomerellen samt bosatt i Elbing 57; assessor i Sjörätten 65. Nationalekonomisk författare. D. 1672 4.

R. har författat en mängd skrifter i ekonomiska ämnen och visar sig i många hänseenden stått före sin tid, bl. a. i det han på det mest bestämda sätt häfdar frihandelsåsikter och förer den fria konkurrensens talan. Det är af detta skäl man kallat honom »stamfader för läran om svenska näringsfriheten.» Hans namn är ock nära förenadt med svenska kolonien i Nord-Amerika, där han under ett par år utöfvade en liflig och energisk verksamhet. Måste hela sitt iif kämpa mot fattigdomen, måhända till en del ej utan egen skuld. Vidare se Historisk tidskr. 1896.

— 33 —
Östgötars Minne.3