Sida:1866 K brev ang Djurgådens förläggande till Stockholm.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
– 7 –

Djurgårdsinnevånarne skulle bestridas, följande måtte uteslutas, nämligen: brandvaktsafgiften, enär djurgårdslägenheternas från hvarandra afskilda läge icke påfordrade sådana brandanstalter, som för staden voro behöfliga, inqvarteringsafgiften, enär Djurgårdens förening med staden icke ändrade nuvarande förhållandena i afseende å stadens inqvarteringsskyldighet, båtsmanshållsafgiften, under förutsättning att någon ökad skyldighet i afseende å båtsmanshållet ej ålades Stockholms stad i följd af föreningen, och fattigförsörjningsafgiften, så vidt dermed åsyftades, att denna tunga skulle utgöras efter enahanda grunder, hvarefter den från staden uttaxeras.

För egen del hafven I förmält, hurusom senare tiders erfarenhet ådagalagt nödvändigheten af en närmare förening mellan Djurgården och Stockholms stad synnerligast med afseende å den starkt tilltagande samfärdseln dem emellan, och att hvarje förändring härutinnan vore bättre än bibehållandet af de missförhållanden, som nu ega rum.

Med anledning af ytterligare nådig remiss har kammarkollegium under den 28 augusti 1862 dels insändt Stockholms stads konsistorii underdåniga yttrande i frågan, deruti konsistorium, med förklarande att intet hinder i kyrkligt hänseende mötte för den ifrågasatta föreningen mellan Djurgården och Stockholms stad, till berörda förening tillstyrkt nådigt bifall, dels ock för egen del anfört bland annat: att meningen ingalunda varit eller kunnat vara att, såsom Djurgårdsinnevånarne förmenat, vid Djurgårdens förening med Stockholm förändra denna lägenhets egenskap af kungl. lustpark eller inskränka Vår egen höga dispositionsrätt dertill i öfverensstämmelse med det af rikets ständer antydda ändamål af parkens försköning; att kollegium nu ansåg sig böra fästa uppmärksamheten äfven på frågan om vägunderhållningsskyldigheten å Djurgården, dermed förhölle sig så, att alla allmänna vägar derstädes underhöllos af Djurgårdskassan med undantag dels af det stycke af stora landsvägen, som från Roslagstullen i Stockholm går öfver Djurgården, hvilket vore indelat på vägbyggnadsskyldige inom Danderyds skeppslag, dels af vägstycket från Ladugårdsgärdet till Lidingöbro, hvilket underhölles af Lidingöns innevånare; och