Sida:1866 K brev ang Djurgådens förläggande till Stockholm.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
– 8 –

ehuru Vår befallningshafvande ansett det böra äfven för framtiden härvid förblifva, hemstälde likväl kollegium, då enligt 25 kapitlet 8 § byggningabalken stad skall hålla sina vägar så långt, som dess egor räcka, och det icke kunde vara annat än olämpligt att landets innevånare skulle för all framtid fullgöra ett allmänt besvär inom stadens område, sedan Djurgården blifvit dit förlagd, äfvensom att Vår befallningshafvande och dess underlydande kronobetjening skulle fortfarande deröfver hålla tillsyn, att detta förhållande icke måtte ega rum längre, än till dess ny vägdelning inom de samfälligheter, som omfatta berörda vägstycken, behöfde verkställas, då underhållsskyldigheten deraf i öfverensstämmelse med rikets ständers beslut år 1809 borde öfverflyttas till Djurgårdskassan; att i kyrkligt hänseende Djurgården tillhörde Hedvig Eleonora eller Ladugårdslandsförsamling i Stockholm med undantag af lägenheterna vid Lidingöbro, som räknats till Lidingö, samt öfre och nedre Frescati, som räknats till Solna församling, men som berörda undantag icke grundades på något vederbörligt beslut utan endast på närbelägenheten, borde äfven nyssnämnda lägenheter nu förklaras tillhöra Djurgårdsförsamlingen, samt att kollegium fortfarande tillstyrkte bifall till den föreslagna fullständiga föreningen.

Sedan Djurgårdens innevånare inkommit med vidare yttrande i frågan samt Vi genom nådig remiss anbefallt Vår och rikets Svea hofrätt att efter vederbörandes hörande med underdånigt utlåtande i förevarande mål inkomma, så har hofrätten insändt yttranden dels af Danderyds skeppslags innevånare, som utan anfördt skäl afstyrkt bifall till föreningen, dels af domhafvanden i nämnda skeppslag, som under åberopande af de synnerliga olägenheter, hvilka för rättskipningen uppstodo deraf, att Djurgården till större delen hörde till Danderyds skeppslag, tillstyrkt bifall till föreningen, med förklarande att han icke gjorde anspråk på ersättning för de inkomster, som genom förändringen honom frångingo, dels ock af Stockholms stadsfullmägtige, hvilka med hänsyn till de stora svårigheter, som i deras tanke mötte för en fullständig förening mellan Djurgården och Stockholms stad, förmält sig icke kunna tillstyrka bifall till en förening i vidsträcktare mån, än att Djurgården, dock endast till den del, som ligger söder om Djurgårdsbrunnsviken, må förklaras i allt