Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

6

hastighet och säkerhet grep sitt rof om hufvud eller stjert och tilldelade detsamma öfver nacken ett och annat slag af ett trästycke. På detta sätt sågo vi omkring hundra större och mindre laxar på en kort stund upphemtas. Det är lätt begripligt, att det i hög grad undergräfver helsan att, i synnerhet under vintermånaderna, på detta sätt vittja laxgårdar. Också är det icke ovanligt, att en yngling, som frisk och sund företager ett dylikt fiske, får ledas derifrån och läggas till sängs. Det tyckes i sanning icke erfordras någon synnerlig uppfinningsgåfva för att göra detta uråldriga, barbariska sätt att vittja obehöfligt. Om passande håfvar icke kunde med fördel användas, kunde åtminstone en inre nätbotten anbringas, genom hvars upphissning fisken vore lätt åtkomlig utan att man behöfde såsom en utter gripa honom i hans eget hemvist.

Vid Tjärby gästgifvaregård ligger en kyrka af samma namn. Denna kyrka är invändigt blott 76 fot lång, 20 bred och ehuru åldrig ganska obetydlig. Det berättas, att Drottning Margareta under ett fälttåg inträdt i denna lilla helgedom, fallit på knä, förrättat en andäktig bön, och dervid aflagt ett fromt löfte, att, om Gud förlänte henne seger, hon skulle låta förbättra och förlänga densamma. Efter vunnen seger blef detta löfte uppfyldt. Om denna berättelse, hvilken finnes bland kyrkans handlingar samt anföres i Richardsons och Bexells beskrifningar öfver Halland, äger, såsom kyrkans olika byggnadsmaterialier tyckas antyda, verklig grund; så torde mången med skäl undra öfver Drottning Margaretas obetydliga tillbyggnad. Den ifrågavarande segern måste väl bestått deruti, att Drottningen 1383 tillbakadrifvit Konung Albrekt, och det tyckes, som denna fördel förtjent ett ansenligare vedermäle af en sann eller låtsad gudsfruktan. På