Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

24

En ny kyrka blef här 1819 uppförd. Denna är vida större än den gamla, och består enligt nutidens sätt af ett enda bredt men föga högt långhus, som slutes med en halfcirkel åt öster och har en tornbyggnad åt vester. Fönsterne ha halfrunda betäckningar. Ett lågspändt trähvalf invändigt och en oansenlig takresning med blybetäckning utvändigt samt ett lyktlikt torntak fullända denna tempelbyggnad. Mera uppmärksamhet förtjena kyrkogårdens trenne ingångar. Till den medlerste uppleder en välhuggen gråstenstrappa, som mellan 1 fot 6 tums breda balustrader har 11 steg, af hvilka hvardera håller 1 fot i bredd, 8 tum i höjd. Alla portarne, som sitta vid finhuggna gråstensstolpar, äro smidde i löfverk och englabilder. Dessa portar har en handlande i Göteborg vid namn Lundgren skänkt till denna sin födelseort. Häromkring förekomma många grindstolpar af huggen gråsten. Detta visar, att allmogen här drifvit färdigheten att hugga gråsten till en temlig höjd.

Slöinge kyrka nära Slöinge gästgifvaregård är äfven nyligen uppförd och liknar den nyssnämnda; men skiljer sig deri, att den å södra långsidan har en stor rakbetäckt ingång med ett halfrundt fönster deröfver. Denna ingång omfattas af ansenliga karmstenar, hvilka, ehuru ej illa arbetade, stå mindre väl tillsammans med byggnadens rundbetäckta fönster.

Vägen härifrån till Falkenberg var för omkring 90 år tillbaka somligstädes så blottställd för flygsand, att den under stormväder kunde svårligen befaras. Häromkring voro hela sträckor af flygsand ödelagde. Den besvärade icke allenast synen och andedrägten, utan igenfyllde äfven vägen. Drifvor hopades i likhet med ansenliga kullar och åsar, hvilka vid förändrade stormar kringfördes,