Sida:Böneskrift till det 16de Lagting Storthinget.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
12

X.

Wi behöfwe icke rodna öfwer att inbjuda Swerige till en öfwerenskommelse just i närwarande ögonblick, när wi så bestämdt hafwe wisat wår rätt. Wi skulle begära, att Swerige afstode från sina parlamentariska former, hwartill det såsom mäktigare och uti en bättre ställning enligt min öfwertygelse skulle wara willigt. Låtom då icke längre gamla antiskandinaviska passioner komma oss att finna Sweriges adliga inrättningar odrägliga. Jag försäkrar eder, att ett sådant förakt för aristokratien, som wi låtsa, hyse wi icke, och upphäfwandet af wår adel härrör också från andra skäl. Jag, adelig bonde från Gudbrandsdalen, beslägtad med hertigarne af Normandie och Englands konungar, tillstår åtminstone, att, då jag för 5 år sedan hörde, att lord Stanley, Derbyernes ättling, reste öfwer mina egendomar, befallde jag, af aktning för en man, som i sina ådror måhända hade en degenererad droppa af samma blod, som jag, mina skjutsgossar att ställa sig helt och hållet till hans disposition. Tycken I werkligcn, att wi hata aristokratien så mycket, wi, som aldrig tilltala hwarandra utan att titulera hwarandra med alla titlarne, wi, som icke för soldaterna öppna tillträde till officersplatser, wi, hwilkas hustrur antingen äro fruar, ja till och med ”nåder”, madamer eller ”koner”, wi, som äro rangsjuke och alldeles icke försmå ordnar och hoftitlar. Äro wi så demokratiske, wi som hafwa prygelstraff, privilegierade skrån, ja till och med privilegierade och icke privilegierade städer. Wi kunde wäl kanske ändå liksom England finna oss wid ett öfwerhus och ett underhus.

Då jag betecknat Fredrikshall eller Göteborg, och snarare den senare, emedan den är beqwäm för Danmark, när dess tid kommer, såsom parlamentarisk hufwudstad, så har sådant skett emedan dessa genom sitt centrala läge hafwa afgjorda fördelar framför Stockholm och Kristiania.


XI.

Ännu en fara, storthingsmän, hwarpå jag önskade wända hela eder uppmärksamhet! Nationer, som oryggligt hålla fast wid en wiss ”lösen”, som öfwerlefwer de förhållanden, för hwilka han blef afgifwen, hafwa mycket att riskera. När sinnet kommer i rörelse för uppnåendet af ett ädelt syftemål, och sinnesrörelserna fortfara sedan detta är uppnådt, finna de oren näring på tusende sätt; när band, som stått upp för att befria ett land från dess förtryckare,