Sida:Berzelius Bref 9.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

104

Hvad Finbostufferna beträffar, så tog jag in några och skulle tala om dem. Jag vil minnas at de blefvo liggande vid blåsrorslampan. Pseudo-beryllen ligger i en korg under bordet til höger närmast fönstret i Hr Assessorens rum. I nästa korg ligga endast Finbo-gadoliniter. I korgen under bordet til vänster lågo Finbo gadoliniter och oditer.113

Var god och hälsa Eggertz at jag med nöje läser hans afhandlings första del. Den sista, som jag i dag fått, har jag ej fått tid at genomlöpa; men skal göra det med måndagsposten. Jag har slagit Svartz i mun med at hans smaltz af Venamalmen måste blifva bara lort och såsom säljbar vara, jemförd med annan smaltz, oduglig. Han syntes ej beredd derpå och hade mycket svårt at försvara sig. Det synes vara beslutadt at Vena malm skal vara en god coboltmalm. Det skal bli roligt at se, hvad en enda ärlig karls uprigtiga arbete kan göra; ty nog stryka Geijer, Svartz och Broling segel för Eggertz's undersökning.

Mina vördnadsfulla hälsningar til fru och M:lle Gahn, landshöfdingens, fru Ullholm, directeuren etc. Var god och bed directeuren114 ursägta uselheten af det jag skickade, men jag hade gunås intet bättre.

J. Berzelius.

P. S. Svedenstjerna har proponerat at få mina dubbletter på nederlag, hvaremot han vil se til at complettera min samling. Jag kunde icke emottaga anbudet.53. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 24 oct. 1814.

Jag tager mig den friheten at här innelyckt sända 6 grammer sachsisk topas, groft stött i stålmortel, med anhållan at Herr Assessoren vore god och lät Ekholm rifva den til pulver i flintmortel och slamma den samt så laga, at jag kunde få omkring 5 grammer slammadt pulver igen. Finge pulvret ligga