Sida:Berzelius Bref 9.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

114

syrad jernoxid men som, då jernoxiden utdrages med saltsyra, lemnar et annat wolframsyra liknande ämne, hvaraf jag skickar prof, som för blåsrör ej förhåller sig såsom wolframsyra. Om jag icke skal blifva för mycket efter med ziffran på analyserna, som mer och mer intressera mig, så måste Hr Assessoren vara god och åtaga sig utredandet af om detta ämne är wolframsyra eller något annat. N:o 1 har varit uplöst i saltsyra, då jernsaltet digererades med concentr. saltsyra; då denna lösning utspäddes med vatten, fälldes det. N:o 2 blef i saltsyran olöst; glödgadt blef det gult som n:o 1; men efter bränning med caust kali, uplösning i vatten, fällning med salpetersyra och silning blef det hvad det nu är.

Den gula yttrotantalen synes vara tantalo-wolframiat af ytterjord och — uranoxid? — Jag kan omöjligen hålla mig från at låta den stryka in med i kedjan af vårt arbete. Kimito-tantalitens analys har jag nästan färdig, n. b. den varieteten, som ger canelbrunt pulver. Den håller 89 p. c. tantaloxid, dock har jag ännu ej funnit, om den håller wolfram eller tenn, hvarom nästa bref skal lemna underrättelse. — De välsignade topazerne göra mig grå hår. Dock har jag ännu ej förlorat modet. Var god och leta ut små tennmalmskorn. De behöfva ej slammas och rifvas; jag skal göra det sjelf, ty jag vil förut pröfva hvart korn, om det är tantalfritt. Huru? det är jag ännu ej ense med mig sjelf om.

Men lästimmen slår, och jag måste sluta. Min vördnad för fru Gahn och M:lle Marie, directeurens, landshöfdingens etc.

Berzelius.


57. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 15 dec. 1814.

Jag tackar ödmjukast för tvenne bref, som jag förleden måndag på en gång erhöll, med inneliggande samling af tennmalm.