Sida:Berzelius Bref 9.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

116

är i staden och hälsar oändligt, räknat ut at förläggarne, ifall alla, som vi påräknat, vilja vara med, komma at sacrifiera omkring 40 rdr hvardera; ty på återfångst af någon del af capitalet bör man alldeles icke räkna. Det vore roligt nog at låta Vettenskapsacademien få tugga sin vanliga näring, särdeles som både Rothoff och jag hafva afhandlingar, som legat hos academien snart 3 år och ej blifvit införda.

Min vördnad för familien, jemte tilönskan af en glad och rolig julhelg.

Berzelius.

Ursägta mit slarf.58. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 9 jan. 1815.

När man skal söla, så må man göra det, så som jag nu gjort. Det är snart 3 veckor, sedan jag emottog herr Assessorens vänskapsfulla bref, och under dessa veckor har jag så temmeligen jemt varit med i juloset, så af jag icke kommit mig at skrifva.

Mina filtra har jag dock temmeligen jemt hällt på och tvättat och tvättat in infinitum. Jag har väl ännu ingen ting rigtigt färdigt, men mycket är nära sit slut.

Den först sände tennmalmen innehöll 10 procent tantaloxid. Den så kallade röda tennmalmen håller deremot intet tantalum, utan är ren tennmalm; den håller 95 procent tennoxid, 3 p. c. jernoxidul, 16 p. c. manganoxidul och ungefär 1 p. c. kalk.

Jag har undersökt två olika tantalit-stycken; båda hade alldeles lika sammansättning med det vi undersökte i Fahlun, men i det, som vi då ansåg för mangan, var en portion kalkjord.

Vidare har jag analyserat en finsk tantalit, som gaf alldeles lika resultat med den första tantaliten från Broddbo, i hvars analys vi ej kommo at söka wolfram.