Sida:Berzelius Bref 9.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

117

Vidare gul yttrotantal; håller tantaloxid, ytterjord och uranoxid med et litet spår af wolframsyrad jernoxidul.

Svart yttrotantal; denne är samma fossil med den föregående men håller en betydlig portion wolframs[yradt] jern.

När vi nu få tantaloxidens mättningscapacitet, så tänker jag at vi skola få tantalaternas historia någorlunda complett. Yttrotantalerna äro, jemförde med tantaliten, subtantalater.

Svedenstjerna läste för mig et bref från Leonhard125, hvari denne, som annars synes vara Wernerist, tyckes rätt väl uptaga den kemiska principen för mineralogien, ända derhän at han annoncerat det han ämnade dedicera sit 10 band af Mineral Taschenb[uch]126 til Svedenstjerna och mig. Det är visst, at om min mineralogiska reputation vore lika väl förtjent, som den är hastig, så vore det rätt bra. — Nu har jag flintor i parti både til mortlar och skifvor. Om de äro bra eller ej, vet endast Gud. Emanuel Rothoff, som varit här et par veckor, for ut til Geyer en dag, tog honom per aures och feck leta ut flintorna i hans magazin. Nu upstår dock den stora frågan: huru skola de komma til Fahlun? Assessor Henric Gahn har gifvit mig hopp at få dem up med pappersbönder, hvilka han tror skola komma hit på före.

Utifrån intet det mindsta nytt.

Vi vänta et besök af kronprinsen i Vet[enskaps]academien; for at kunna uptaga H. K. H. upmerksamhet med något, har Svartz proponerat at jag skulle låta bära up litet af pyrophysalitantos för at visa, hvilka dägeliga saker Fahlun producerar. H. Exc., vår præses127, ämnar hålla et prydligt tal, hvari han ämnar ådagalägga sit stora nit för vettenskaperna förmedelst en anhållan at H. K. H. ville utverka en skänk af en summa penningar tagne af 9:de hufvudtiteln til academiens fond. Comment peut-on être Zibet!128

Mina vördnadsbetygelser för familien.

Berzelius.