Sida:Berzelius Bref 9.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
119

tilfälle kastat dit någon smula mindre ren syra i det allmänna förrådet. Dock tror jag ej det, om det ej skett i distraction.

När jag decomponerade wolframen med det sura saltet, så uplöste jag syran i hydroth[yon] ammoniak och fällde den med ♦ hvarvid jag feck svafvelb[unden] wolfram, som ej kunde hålla något kali. Det är dervid curiöst at svafvelb[unden] wolfram, tvättad med rent, ej ♦ haltigt vatten, löses i vatten; jag vet ej at det händer med någon annan svafvelbunden metall.

Jag har bland mina yttrotantaler funnit en 3:dje sort, som är tantalat af kalkjord, 1 partikel mot 2 p. tant[alat] af ytterjord.

När blir tantaloxiden reducerad och åter bränd?

Vördnadsfulla hälsningar til Fru och dotter, landshöfdingens m. fl.

Berzelius.


60. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 2 febr. 1815.

Nu kommer jag icke ur fläcken utan at veta tantaloxidens syrhalt. Jag har alla mina anlyser färdiga och kan ej bedöma dem. Jag har väl gort några indirecta försök at utleta det, men de göra mig icke tilfyllest. Jag måste således anhålla at Hr Assessoren vore så god och commnenderade Eggertz til tjenstgöring eller, ifall han ej mera är at taga, läte Ekholm få anställa et par reductionsförsök på tantaloxid på följande sätt.

1:o Lika delar finaste jernspån och tantaloxid blandas med 4 procent af tantaloxidens vigt kolpulver och inläggas i en af de mindre hessiska deglarna, på hvilken den minsta luteras til lock. Dessa sättas nu i en litet större degel omgifna af et kolpulver-lag, så at luften i den innersta degeln efter massans första uphettande icke kan någonsin blifva syrgashaltig. Jag föreställer mig at man då får en alliage af