Sida:Berzelius Bref 9.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

120

jern och tantalum, som ej bör hålla kol och i hvilken tantalmetallen skal kunna afskiljas oxiderad genom bådas lösning i kungsvatten.

2:o Samma försök omgöres med tantaloxid i en ännu större proportion.

Om Herr Assessoren sedan är god och skickar mig producten, så skal jag nog göra lösningen och analysen.

Jag tror ej at vi komma långt med tantalmetallens reduction utan andra metaller, emedan en befarad kolhalt altid gör resultatet misstänkt.

Medan Ekholm då håller på med tantalen, kunde han väl få göra et dylikt [försök] på titan. Jag tager mig den friheten at sända litet fransk ruthil. Den innehåller efter några försök, som jag dermed gort, endast titanoxid med jernoxid och så litet mangan, at det knapt kan kallas et spor. Den behofver således ingen annan preparation än at rifvas och slammas, eller kanske blott rifvas på häll. — Jag tycker at man kan til en början försöka med lika delar jern och titanpulver samt 5 procent af titanpulvrets vigt kolpulver. I et indirect försök har jag trott mig finna titanoxidens halt af syre omkring 713 procent.

Orsaken til min önskan at få titanoxidens mättningscapacitet nu bestämd ligger deri at jag tyckte mig i en af yttrotantaliterna hafva funnit titanoxid och begynnte således en series af försök på titanoxidens mättningscapacitet. Jag har väl efteråt funnit at yttrotantalen antingen ej håller titan eller så litet deraf, at denna undersökning för detta ändamål ej kan komma i fråga, men som den en gång är begynnt, så må den bringas til slut; det torde framdeles kunna komma at göra godt i någon rynka.

Sedan fru Järta kommit hit, tänka vi oss alla dagar tilbaka til Fahlun. Mamsell Marie väntas af flera dussin utsträckta armar, och det är icke utan at alla öron lyssna til den halfva underrättelsen fru Järta gifvit oss, at Pappa Gottlieb sjelf, bekallotad och mångbebyxad, torde göra sina längtande vänner i Stockholm et besök oagtadt det tilkom-