Sida:Berzelius Bref 9.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
127

kunnskap om stället, der detta mineral fås, på det man måtte kunna leta efter det och få något mer deraf.

Jag har nu slutat mit nya mineral-system, som jag tänker låta blifva första avhandlingen i 4 häftet af handlingarna. Jag har utom expositionen af systemet deri anfört åtskilliga saker för at småningom leda läsaren in på ämnet. Jag har begynnt med at uptaga och vederlägga Hausmann's anmerkningar emot principen för detta system. Jag har, såsom jag tycker, på det ovedersägeligaste bevist, at man icke kan på en gång betjena sig af både sammansättningen och yttre caracterer såsom gemensam princip för systemet, och har dervid framletat alla de ofantliga inconsequenzer, hvilka Werner och Hausmann genom denna omständighet begått. Jag har sökt visa at intet hittils följt mineralsystem, utom Haüy's, varit consequent och at detta nu genom sednare uptäckter behöft de förändringar och modificationer, hvilka jag nu föreslår.

För några dagar sedan hade jag bref från Mac Michael, som berättar at han förlorat all sin förmögenhet genom sin brors banquerotte, och får således nu lof at tänka på at doctoreras för at sedan lefva af practik.

Huru går det med våra flint-anstalter, som skulle slipas i Elfdalen? Jag skulle icke det mindsta förundra mig, om de under alla bråksamma förändringar innom Hr Assessorens hus blifvit afglömde.

Som jag med all säkerhet hoppas snart få se Hr Assessoren i Stockholm, talar jag ej et ord om vår gemensamma afhandling, som vi då få justera.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

Mina vördnadsbetygelser för mamsell Marie, directeurens, landshöfdingens.