Sida:Berzelius Bref 9.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

130

dåligt; jag är säker om at det är mycket bättre, än jag skulle hafva kunnat få det gordt här.

Hvad salpeteraffairen beträffar, så kan jag gunås ej afskudda mig Hr Assessorens vrede, ty den befattar jag mig icke det mindsta med, utan, såsom en äkta och riktigt beskaffad ämbetsman i Sverige, tar jag min lön derföre utan at göra det mindsta. Men då min embetscamerad är den Herr Assessoren väl känner, så undra icke, om jag med flit drager mig ur spelet, så godt jag kan. Min tour kommer, då försökens resultat skal bedömas, då jag tänker göra mit bästa för at ej skrifva under osäkra rön; men dittils skal jag väl göra allt för at ej få skäl at bryta sämjan.

Från Tyskland kommer intet nytt. Från Hausmann har jag intet bref haft på ganska länge. En Dr Blumhof142 skref mig til för några veckor sedan och sade sig hålla på at öfversätta lärboken; jag har nu företagit en revision af den gamla första delen; hvilken mängd af saker at förbättra, stryka ut och tillägga, och ändå är det mycket för theorien hufvudsakligt, som ej kan föras in utan at göra om hela boken på nytt, och det är ännu ej tiden inne til. Jag tror visst at jag redan skrifvit sina 6 eller 7 tryckta ark tilökningar och förändringar och har ändå ej hunnit längre än til syrorna; men utan dessa skulle boken också nu vara obrukbar, åtminstone första delen.

Jag har fått eng[elska] journalerna ända til och med för juni. Deri finnes föga eller intet. — Davy har uptäckt en ny förening af saltsyra med syre143, som håller mer syre än euchlorin och som bleker. Den synes vara den acidum oxymuriatosum, som jag så länge förmodat finnas i den lut som bleker. Gay-Lussac har visat at den öfversyrsatta syran kan fås i liquid form, om öfversyrsatt salts[yrad] baryt fälles med svafvelsyra och liquidum concentreras genom afdtmstning i retort. — Detta har jag fått i Annales de Chimie, som jag för et par dagar sedan feck från Paris, ända til och med november för 1814. Desse äro ändå magrare än de engelska journalerna. Gamle Séguin144 har gordt sin skrif-