Sida:Berzelius Bref 9.djvu/137

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
135

Det är förargligt att jag ej kan gissa till orsaken, eller ens veta, hvad det rätt var, som creverade. Jag tycker säkert minnas att jag slog vattn i alla flaskorne. Men nu syntes intet, om ej explosion satt alt i ånga och gas. Jag kunde ej gärna vara så oförsigtig att lämna något torrt. Att det var silfver, synes nog.

Hälsa Lifmed. Edholm148 och tacka för brefvet med denna post. Med nästa tror jag kunna göra det sjelf. Penningarne rigtigt emottagne — och målaren efterskickad.

J. G. G.


69. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 15 april 1816.

Jag får på en gång beklaga olyckan och lyckönska at den icke var värre.

Jag smörjer ännu med phosphorsyran, som alldeles icke passar til lagen för oxiderade kroppars föreningar sig emellan. Jag har nu funnit några pålitliga data, nemligen 1:o at 100 d. phosphor förena sig med 126 23 syre för at blifva phosphorsyra, d. ä. at denna syra innehåller 55,9 procent syre, dess mättnings capacitet149 är 22,5 eller 25 af dess syrhalt; och då produceras neutrala phosphater. Sura phosphater har jag funnit 2 om icke 3; af de två jag analyserat, håller det ena så mycket basis, at dennes syre är 15 af syrans d. ä. 11,2, och det andra så mycket basis, at dennes syre är 11,2 + 11,23 = 14,93. (Jag ber Hr Assessoren observera at det ej är 11,22 och at det ej eller är så afpassadt, at syran håller 4 gånger basens syre.) De basiska salterna hafva, så långt jag ännu kunnat märka, blott en mättningscapacitet, nemligen 33,6, eller 35 af syrans syre; så at de för denna syra hittils fundna multipler äro 15, 415 och 35 eller = 1 : 113 : 2 : 3 = 3 : 4 : 6 : 9. —