Sida:Berzelius Bref 9.djvu/139

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
137

männa krigscassan och torde således endast finnas i Commissariatets räkenskaper; emedlertid skal jag fråga derefter.

Plagemann's händelse är följande: Operan hade af honom beställt knallsilfver, som i stället för krut lades til ½ grans vigt i fängpannan vid bataljerna, smällde och eldade, men incommoderade ej genom rök. Då detta gaf honom en betydlig vinst och full afsättning, så preparerade han på en gång knallsilfver af 4 lod silfver. Hustrun, som är drifvande, skulle hjelpa till, och då massan skulle ut på filtrum och var för tung för at utan hjelp utföras, geck Plagemann ut at hemta en fjäder, men hustrun, som ej hade tid at vänta, tog koppen i venstra hand, stack et glasrör in för at peta ner massan i filtrum, och i ögonblicket small det, handen förstördes alldeles, fönsterna slogos ut, bord och filtrerställningarna splittrades i tusen kras, och vatten, som stod i en så bredvid, utkastades kring hela rummet. Handen är afskuren, men trismus har stött til och, enligt hvad Sefström i dag berättar mig, äfven tetanus eller så kallad dödskramp, och Sefström tror at hon dör.150

Jag har varit utsatt för väldiga experimentdagar. D'Ohsson och jag kommo öfver ens at se våra vänner här för at tracktera dem med el[ektriska] stötar m. m., hvarom jag förmodar at mamsell Hochschild så in extenso regalerar mamsell Maria med underrättelser, at jag ej tillägger et ord derom. Två dagar senare kom kronprinsen, som var quar här från ½8 til ½12 och icke talte många ord, hvaraf jag slutar at han hade roligt. Bland merkvärdigheter må anföras at vi fyllde den vackra friherrinnan Wetterstedt151 med lustgas, och hon yttrade om detta rus at hon ej ville hafva det ogjordt för något pris.

I dag kommer, om återbud ej inträffar, sjelfvesta allas vår moder, Hennes Majestät Drottningen, och kanske på samma gång äfven prinsessan. Det kunde vara et lappri, om icke den förbannade städningen toge så mycket tid och vore i chemiskt hänseende en verklig ostädning.