Sida:Berzelius Bref 9.djvu/141

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


39

så mycket jag vil. Jag har varit med Löwenhjelm en gäng hos fröken .... .cRona, som både sof och talade och bägge, tror jag, utan bedrägeri. Annars är hon ej trodd, hör jag, emedan hon i sin ungdom varit mycket begifven på fröjdepinnen, och sedan, då man begynnte ej villa umgås med henne, har hon fått mycket underliga hysteriska symtomer. Bet der alt är dock squaller. Löwenhjelm har och vist mig huru man magnetiserar, och både han och Noräus"4 har lofvat mig få vara med om magnetisermgen af fru Nordenström, hvarom Nor£US löfte skicka mig underrättelse. Ben begynntes likväl i förgår, utan at jag fått någon avertissement derom; kanske undviker man mig med flit, och i det fallet vil jag icke tränga mig fram.

Så mycket jag nu tycker mig kunna se, är at folk verkligen kunna söfvas och i detta tilstånd äro i samma ställning som de människor, hvilka anfallas af den länge kända sömnambulismen. Af flere omständigheter håller jag det sannolikt, at desse sofvare demnder hafva förnimmelser af hvad som föregår innom och utom dem, på vägar som ännu ej äro rätt tydligt kända, och hvarvid de vanliga sinnenas bruk synes vara fullkomligt hvilande. Huru långt dessa förnimmelser gå, ifall de annars existera och kunna visas vara annat än en drömmande inbildnings spel, är icke utrönt, och magnetisöreme tillåta ogema prof deröfver, emedan förnimmelsen ej fås utan bemödande, och detta bemödande kostar på somn ambulen; både fröken.....crona och den mamsell jag såg

CederskÖld5** söfva, grinade bra illa en liten stund, innan de svarade på vissa frågor, och hade en min lik en febricitant, som tilfrågas om något, som han måste tänka på, innan han svarar.

Instrument-makaren Hogren skal jag skynda på. Gasreservoirerna kunna göras i Fahlun i sommar. — Om Gud vil, kommer jag i sällskap med Gmelin1** til Fahlun kring den 8 juli eller så der omkring, såsom jag väl torde få tilfälle at längre fram närmare bestämma. Yi fara först til Skinskatteberg.