Sida:Berzelius Bref 9.djvu/142

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

140

Phosphor-försöken äro slut. Jag har intet syre funnit i phosphoren. Närmare detailler då vi råkas.

Hälsning och vänskap
Berzelius.

Min vördnad för landshöfdingens, fru Ullholm, mamsell Marie etc, etc. etc. Ursägta ovårdigheten af mitt bref, men jag har fullmånads-migraine.



73. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 7 oct. 1816.

För tvänne min vördade Farbrors bref tackar jag ödmjukast. Hvad anskaffandet af olja beträffar, så har jag gort hvarjehanda försök. Den gamla rofolja, som varit quar sedan förleden höst och vinter, kostar 2 rdr 24 sk. rgds. Den brinner temmeligen dåligt, täpper veken starkt och slocknar, långt innan oljan är förtärd. Den som kommit i höst, kostar deremot 2 rdr 44 [sk.] à 3 rdr; den är god, brinner väl och slocknar ej, förr än lampan är tom (NB jag har til dessa försök nyttjat en liten handlampa af ungefär 1 tums djup). En fransk spånhatts-fabrikör har med svafvelsyra renat et parti gammal rofolja och säljer den nu för 3 rdr. Jag har ännu ej försökt denna, men sett den brinna förträffligt hos Noræus, som länge nyttjat den, och Hochschild säger den brinna såsom bomolja; jag tager mig derföre friheten at förfråga, huruvida icke det vore bättre at taga af denna renade oljan, om hvilken man bör tro at den icke försämras af at stå, såsom händelsen lärer vara med den färska oljan, hälst skillnaden i pris är ingen eller obetydlig. Jag beder derföre Farbror vara god och göra fru Järta denna fråga. Jag har väntat på en käring, som skulle komma och hemta fru Järta's olja, och har derföre upskutit at för hennes räkning hemtaga något; nu upskuter jag det alldeles, til dess jag får svar, häldst jag