Sida:Berzelius Bref 9.djvu/143

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
141

förmodar at käringen gort någon skärtorsdagsfärd och således ej kommer häråt.

Hvad säger min Farbror om fabrikshandeln?157 Hvad mig beträffar, så har jag i denna stund ingen annan känsla för företaget, än den jag fått af den pinliga nödvändigheten at löpa för at skaffa pengar, hvartil jag är alldeles oduglig. — Jag har hemtagit et prof af ättikan för at litet närmare lära känna dess sammansättning. Dess gr[avitas] sp[ecifica] är 1,01233 vid + 15°. Då den mättas med alkali, ger den likt vinättika en svart eller mörkbrun fällning, som jag ännu ej hunnit upsamla. Oagtadt ättikan är föga färgad, blir den dock starkt brun af caustik ammoniak och behåller en mörk svagdricksfärg. Verkliga quantiteten reell ättiksyra, som deri innehålles, har jag icke ännu hunnit bestämma; men skal meddela mina resultat, så fort de hinna vinnas. — Vi måste nödvändigt tänka ut et prof på ättikans styrka, som går något fort och som altid blir lika för lika stark ättika. Ät mätta med alkali och räkna efter alkalit, som går åt, har två fel; ty 1:o går det ändå en halftime åt, innan profvet är gordt, och 2:o då ättikan är en svag syra, så gör et litet fel i tilsatt alkali et stort fel i profvet. Med en kalkbit, som väges och insättes samt efter slutad lösning åter väges, går så långsamt, at 2 til 3 dygn åtgå, utom det at kalkbiten, både krita och marmor, släpper delar, som falla til bottnen utan at lösas. — At mätta ättikan med pulver af i kristaller158 i en apparat, der kolsyran, som utvecklas, kan mätas, torde blifva bäst och fordrar blott at mäta ättikan och gasen, hvari man mindre lätt gör et betydande misstag, och det bör kunna vara en minuts göromål; men hjelp mig at tänka ut en apparat dertil.

Eggertz har förmodligen bland det öfriga beskrifvit Sandberg's sätt at causticera kalit til såpan. I den delen af blanningen, som ej mer ger en til såpkokning användbar lut, är dock ännu ganska mycket pottaska quar; jag håller på at undersöka det och tror at der kan ske en ganska betydlig