Sida:Berzelius Bref 9.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


42

besparing af pottaska, om annars ej det caustika alkaJits skarpa smak bedrar mig.

Af Thomson och Tittoch saknar jag samma häften som min Farbror. — Schwartz har icke skrifvit, sedan han strax efter sin af resa lät hora at han kommit til Berlin. — Frän Bdelcrantz skal jag söka skaffa berättelse om linet; jag menar at han känner beredningen. Jag är mycket nyfiken at få höra resultatet af Finboskottet.

Nordensköld1® har burit hit en hel påse af stenar från Pargas, hvaraf goda stuffer äro bestämde för Farbror. Han har medfört 2:0 pargasit, 2:0 basaltisk hornblende i superba, colossala, sexsidiga irreguliera prismer, 3:0 bladig zeolit (Blätterzeolith), en art stilbit i 4-sidiga prismer, 4:0 et i 4-sidiga prismer anskutit fossil, dels mörkgrått, dels ofärgadt, som synes vara seapolit, 5:0 moroxit i rätt vackra sexsidiga prismer, samt ännu 3 eller 4 arter til, som vi ej ännu hunnit blåsa på.

Under vistandet vid Gripsholm gorde vi en visit vid Åker, der jag på kalkbacken slog ut några stycken, som syntes mig förut ej observerade, hvaribland var en rätt vacker späcksten, samt et rödgult fossil, som Hisinger kallar granat140, men som ej smälter, som med soda ger en grå slagg, halffluten, och med borax et klart, svagt gröngult glas. Den gula arten i Pargas-kalken, som Havsman kallar wHngelbe Topazm, är alldeles samma fossil som detta.

Nå — Mellerborg är åter hemkommen, lika trasig och lika egen som förut. Han medförde til mig från en professor Ullmannin (som jag ej känner) 3 stuffer, af hvilka en heter stilpnosiderit (Eisenpechertz), en annan lepidochrokit (en art fjällig Brauneisenstetn) och den tredje Nickelspiesglanserz, analyserad af Klaproth, och består af nickel, antimon, svafvel och arsenik.

Hälsningar och vördnadsbetygeiser til min Farbrors familj och til landshöfdingens.

J. Berzelius.