Sida:Berzelius Bref 9.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

154

at Farbror kommer hit för at litet få röra på sig, och det tycker jag är icke illa resoneradt. Fru Gahn181 berättade med detsamma at fru Ullholm, hos hvilken jag hoppas at Farbror ställt mig väl igen, skrifvit til någon af sina systrar at Farbror kommer hit i januari, en omständighet som serdeles fröjdade mig at höra. Nog har annars Eggertz mycket bannat mig, för det jag bedt Farbror komma hit, och låtit mig förstå at Farbror skulle vara misslynt deröfver; nog förstår jag lika väl at Eggertz icke vil bli af med Farbror, som at Farbror ej kan tycka illa vara at jag längtar at få vara i dess sällskap. Men det lyster mig höra, hvad Eggertz säger mig, sedan han besinnat sig i följande affaire:

Löfvensköld,182 som nyss är hemkommen, vil nödvändigt hafva en vettenskapsidkare til assessor i Collegium, vil ej hafva någon af de sökande och har erbjudit assessorssysslan i första rummet åt Emanuel Rothoff, som ej ville lemna sina affairer och som ej kunde komma dit, så länge fadren ej begärt afsked. Då Forselles har definitift löfte på Sala, så återstod blott cousin Hans Petter; Löfvensköld har gort mig en visit för at be mig söka förmå Eggertz at gå in på propositionen; jag har åtagit mig det och skal i dag efter slutet af Bergscollegii session gå til Rothoff för at skrifva i hans sällskap til Eggertz. — Nog tycker jag at det skal passa både Eggertz och Gripsholm rätt bra at få honom til Stockholm. Sysslan har 900 bco i lön, väl ej mycket men mer, än han har som geschworner; och kanske, ifall han antager anbudet, blir han ej mer ledsen at jag beder Farbror komma hit och taga verkstaden til hvit metall med.183 — Apropos om denna: H. K. Höghet pr[ins] Oscar ber hälsa Farbror rätt hjertligt och mycket, låter veta at beslagen passa förträffligt och ej allenast bibehållit sig, utan blifvit vackra och hållit i den ovårdigaste karlens händer, hvarföre han önskar kunna få sådana saker gorda för regementet. Han har gifvit mig en liten lapp, på hvilken priserna, som han tror sig kunna gifva, äro utsatta. Jag skickar denne til Eggertz, men jag har sagt prinsen at Eggertz i anseende til sin nära före-