Sida:Berzelius Bref 9.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
155

stående uphöjelse torde vara här i Stockholm nästa lördag, då jag skal föra honom up til prinsen och låta dem liquidera bäst de gitta.

Här tager jag mig den friheten sända utkastet til den geologiska delen af Finboafhandlingen med anhållan at få den genomläst och nagelfaren. Väderstrecken vid Kårarfsbrottet äro säkert falska, men consequenta, så at när et rättas, så följer de andras [rättelse] deraf. — Chartan följer med. Wallman torde skrifva vederbörlig titel derpå och ändra famtalet på skalan.

Hälsning til alla vänner i Fahlun, serdeles til Farbrors famille.

J. Berzelius.

P. S. Jag förmodar at Eggertz reser genast hit för at göra sin ansökning och presentera sig för höga vederbörande. Då kunde han väl få taga litet krutkol med sig åt oss. — På mit laboratorium gå nu: Kallstenius, Bredberg, Limnell, d'Ohsson och Justitiæ canzlern184, så at nog är der lif, fast der är trångt.79. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 23 december 1816.

Nog måtte Farbror nu vara dugtigt ond på min sölagtighet, som låtit så många, ej mindre än 4 bref, ligga obesvarade, och af hvilka jag just i detta ögonblick feck det sista. Klena skäl har jag at förebära och ber heldre om vänskapsfull tilgift än söker urskulda mig. At jag ej besvarade genast frågan om valet i L[andtbruks] Acad[emien], kom deraf at jag feck brefvet, förmodl[igen] genom vagtmästarens försummelse, så sent och trodde at valet skulle ske som i thorsdags, så at intet svar från Farbror då hunnit hitsändas. — Til ledamot af vettenskapsclassen ämnas Pontin, såsom närvarande, samt Ehrengranat såsom frånvarande185. Til ledamöter af