Sida:Berzelius Bref 9.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
157

Den olja, som Farbror fått, är just den jag förr kallat Colso-olja; men sedan Farbror en gång skref och frågade, om rofolja har något annat namn på franska, har jag trott at jag misstagit mig derom.

Jag tackar för observationerna af Finbopapperet och skal efterkomma dem, utom namnens uteslutande. Farbror skal min själ framdeles få följa mig för Daniell's piska, ty nu stå våra förra afhandlingar i Annales de Chimie et de Physique189 och blifva således snart bekannta i England; Annales de Chimie190 hålla endast et utdrag; men gordt såsom det synes af en, at tala i vår stil, rättrogen person.

Har jag nämnt at Justitiæ Cantzlern alla förmiddagar arbetar på mit laboratorium med en flit, upmerksamhet och riktig framgång, som verkligen förvånar mig. Han blir en rigtig professionist i chemie och mineralogie, liksom han är en berömd naturalhistoricus; han har nemligen uptäckt ej mindre än 3 nya, inhemska foglar.191 — Lectionerna af Sefström hafva begynnt. Auditorium har aldrig varit fulltaligt, men de som infunnit sig, hafva visat en serdeles upmerksamhet. De åhörare, som hittils varit närvarande, äro 1:o Wachtmeister med fru och dotter, grefvinnan Caroline Lewenhaupt192, grefvinnan Posse, baron Åkerhjelm med fru, presid. baron Ehrenheim, grefve Carl Gyldenstolpe, bar. Mannerheim, Poppius, Noræus, V. Gahn, Stockenström193 från Garpenberg; — ännu väntas exc. von Essen, exc. Anker med suite (Anker ligger sjuk) och friherrinnan Wetterstedt. Sefström gör sin sak excellent för at vara första försöket. Vid försöket öfver strålande värme befunnos mina lappspeglar kraftigare än de engelska, ehuru deras figur är bättre, men polituren är ej så god. Jag skal väl låta polera up dem.

Farbrors saker hos Hogren äro ännu ej gorda men blifva det troligen. Han håller nu på med en stor beställning för gref Wachtmeister. En luftpump och en Wollaston's goniometer lära snart blifva färdiga. — Men papperet slutar. Således blott et ord til: de der stenanalyserna, som Farbror