Sida:Berzelius Bref 9.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

158

ej tycker om at göra, skal Farbror slippa och ändå vinna det med deras anställande åsyftade ändamålet, om Farbror vil komma och se på sina neveuers occupationer dermed.

Hälsning och vördnadsbetygelser til famillen och til landshöfdingens m. fl.

J. Berzelius.


80. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 13 jan. 1817.

Eggertz reste, geschworner som han kom hit, i lördagsmorgon til Gripsholm, der han ämnar stanna til lördagen af denna vecka och göra experimenta crucis i hvarjehanda ämnen.

Lagerhjelm emottager nu i Eggertz's ställe assessorsbeställningen, och Forselles blir, hoppas jag, Staff's efterträdare i Sala. Jag har läst hans beskrifning om Sala grufva, som vittnar om ganska mycken skicklighet och en eftertanka, som jag icke tror hafva varit använd af många bergmästare der på stället.194 — Jag har äfven läst Bilow's195 berättelse, men den förstår jag icke, och skulle knappast tro at någon annan än författaren förstår den.

I dag begynnes at arbeta på 5:te häftet af Afhandlingarna, der Finbo-afhandlingen blir n:o 1. Med alla serskilta analyser gör den 12 skrifna ark.

Thorjorden196 har i några försök, som jag här anställt, bekräftat sig såsom en egen, ny jordart. Den liknar zirkonjorden så nära, at jag i flere veckor ansåg dem för at vara identiska, serdeles som zirkonjord också förekommer i Finbo. Bådas uplösningar i saltsyra och salpetersyra fällas i kokning, om ej syra altförmycket råder, bådas salter smaka rent sammandragande. För blåsrör förhålla de sig alldeles lika, så at ända til den gråbruna färg de taga med coboltsolution är absolut densamma. De åtskiljas i följande. Thorjord kristalliserar utmerkt lätt med svafvelsyra. Kristallerna uttagna ur moderluten, som håller mycket fri syra och föga jord,