Sida:Berzelius Bref 9.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

160

81. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 23 febr. 1817.

Som jag förmodar at Farbror varit ond på mig för mit, annars aldeles icke ovanliga söl, så har jag nu förlängt det til den grad, at min Farbror skulle hinna bli god igen, ty jag kan icke annat erinra mig än at jag på 6 veckor icke skrifvit. Ty värr har jag inga orsaker at förebära annat än at jag ej kommit mig til.

Nordensköld har kommit til rätta igen, han är nu i Upsala, blir der öfver terminen och tänker taga bergsexamen. Han medförde från Finland en bit tantalit åt mig, som lyckligtvis var af samma art med den jag så dumt förfuskade och hvarom jag nämt i 4:de h[äftet] af Afh[andlingarna]. Den ger rödt pulver. Jag håller nu på at göra en ordentlig analys deraf.

Arfvidson197, secreterare i commissionen i Fahlun, har nu ökat antalet af mina laboranter och håller på med en analys af meionit, hvaraf Svedenstjerna lemnat et litet förråd. — Arrhenius har nu slutat sin analys på Finbo granat; den är mycket accurat och väl gord. Finbo granat är ej densamma med Broddbo, men jag har anledning at tro at den sednare äfven förekommer vid Finbo. Jag ställer här formlerna til jemförelse.

Broddbo .
Finbo .

Det är bra curieust med den der vid jernoxidulen, som så precist inträffar i båda.

I den nya franska journalen198, som jag nu har til nov. för förlidet år, hafva åtskilliga intressanta saker förefallit; men man kan nu mera sluta så litet af deras försök, ty allt ställes på räkning, och man får aldrig experimenternas ziffror, utan räkningens. Det var ändå en bra dum sak med de här bestämda proportioner[na], ty de blifva bara et förkläde för pretentiös oduglighet at vinna et öfvergående anseende.