Sida:Berzelius Bref 9.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
161

Gay-Lussac har infört en artikel199, hvari han söker bevisa at jag har misstagit mig i at mangan, tenn och antimon hafva mer än två syrsättningsgrader och påstår at de antimonsyrade salterna äro blotta mechaniska blanningar. Jag tänker svara honom, och temmeligen allvarligt. Hvad tennoxiderna beträffar, så emedan jag endast raisonerat mig til den enes sammansättning, så beslöt jag at undersöka dess syrhalt och fannt at oxiden i sp[iritus] Libavii och den, som fås genom oxidering med salpetersyra, hålla lika quantitet syre, men äro det oagtadt så olika i sina förhållanden til syrorna, at de verkligen utgöra tvenne serskilta saltbaser. Vi hafva genomgått deras skiljagtigheter i compagnie hela laborations-laget, så at jag är säker at deri ej hafva misstagit mig; men huru fan skal detta begripas?

Vauquelin har infört en not om blodets färgande ämne200, hvari han upger at det icke innehåller jern, och mycket utbreder sig öfver Brande's merit at hafva gort denna uptäckt. Jag har repeterat några af de nya Vauquelinska försöken och funnit at både han och Brande suddat och at blodets färgande ämne håller precist ½ procent metalliskt jern.

Vi hålla nu på at trycka på Afhandl[ingarna]. Så snart Fahlusakerna äro afdragna, skickar jag de arken til Farbror. Sedan låter jag följa en sammandragen upställning af mina försök öfver best[ämda] proportioner, som äro spridda i alla journaler.

Jag hade med sista posten bref från Berlin med anbud at efterträda Klaproth, 2000 rdr i silfver, fria husrum, experimentmedel och disposition af Klaproth's apparatus. Anbudet är helfvetes fördelagtigt, men det vore oanständigt at antaga det; jag skrifver derföre i morgon mit tacksamma afslag.201

Om stenarna i kamm[aren] minnes jag nu tyvärr intet. De ligga i serskilta högar och kunde nu hvar hög för sig få nedbäras i boden.

Berzelius.

Vördnadsbetygelser för famillen och landshöfdingens.11 — 22185. Berzelius.