Sida:Berzelius Bref 9.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

162

82. Berzelius till Gahn.

d. 16 mars 1817.

Min Farbrors sista bref gorde mig rätt ledsen. Jag hoppas likväl at sakerna nu låtit så arrangera sig, at Farbror kan utan olägenhet fortfara i compagnie-skapet, som säkert skulle genom Farbrors bortgång hafva gått under, helst den credit vi nu hafva endast grundar sig på folks mening at Farbror ej skulle gått in i detta företag, utan at det lönar sig, och i omvänd ordning at Farbror ej skulle gå ifrån et företag, som lönar sig. Om vår disconträttighet är ännu intet afgordt Dessa mål hafva blifvit lemnade åt assessor Altén, som har fått en stor böld … och som ännu på 14 dagar ej kan komma ut, och således ligger saken ännu i Commerce collegium.

Eggertz skref mig til och bad mig at skaffa honom anstånd med beställningen för Lifgardet til häst. Jag har sedan ej råkat prinsen, men talat med öfverste Arfvedson202, som vil hafva knapparna så snart som möjligt; det andra skulle kunna försilfras om ännu en gång. Eggertz eller Farbror gorde bäst at correspondera med Arfvedson härom, ty han afgör ändå saken.

Jag skickar här innelyckt de första arken af Afh[andlingarna] samt et bref från Gmelin, som det torde kunna roa Farbror at dechiffrera vid en ledig stund, hvilket dock ej är lätt.

Jag håller ifrigt på med at revidera en del af mina äldre angelägnaste analyser, t. ex. af salts[yradt] silfver, blyoxid, svafvelsyra o. s. v. för at få ziffrorna i Tabellen det precisaste som är möjligt.

Jag feck af Nordensköld en tantalit af canelbrunt pulver, som jag analyserat och fått samma vigtstilökning som i förra analysen.

Arfvedson har analyserat meionit, som gaf til punkt och pricka samma beståndsdelar som leuzit, och i samma proportion. Arrhenius har undersökt et par Finbo-granater, hvaraf en höll 40 p. c. manganoxidul Nu begynner han