Sida:Berzelius Bref 9.djvu/171

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

168

Borg har sagt mig at våra mortlar också skulle vara gorda och skickade til Farbror; detta är förmodligen sagt för at tranquilisera mig, ty jag var upbragt öfver detta förhållande.

Jag skrifver alt hvad jag orrkar på nya edition af lärboken. En bra hop har blifvit tilgjort, bara sen jag skref för tyska uplagan. — Jag har äntligen fått reda på kiseljorden genom en analys af et artificiellt dubbelsilicat af lerjord och kiseljord, som jag skulle nästan kalla basisk fältspat. Den håller ej 49,6 p. c. syre utan 50,66 p. c.209 Jag har sen för at pröfva det analyserat Utö ichtyophtalm, med hvilken jag feck en härlig öfverensstämmelse. — Gmelin's formler i V. acad, handl. äro ej rigtiga, den rätta är . Jag har analyserat en bit från Fassa med samma resultat.

Tusende hälsningar, serdeles til dem, som Volter glömmer at hälsa.

J. Berzelius.


86. Berzelius till Gahn.

d. 3 juli 1817.

Jag tackar ödmjukast för sändningen med j[ustitie]rådet Noræus, hvilken jag i dag bekomm. Det är väl bara bat, men ändå bättre än intet. Jag har förut en rifhäll och en pistill, båda bättre än den nu skickade, gorda af samma flinta.

G-arket210, som jag 3 eller 4 gånger påminnt Nordström at skicka mig, har jag, ehuru jag i dag enligt löfte väntat det, ännu icke fått. Jag får således skicka det och et par til med nästa gång.

Jag tackar Farbror, som vil se mig i Fahlun, och skulle, om jag följde blott min lust, säkert komma; men nu vil jag just begagna dessa til intet nyttiga 3 veckor, innan vi råkas på Gripsholm, at göra en visit hos min gamle stjuffader och hos mina systrar211, som så länge önskat lifvet ur Farbror; jag vil försöka at försona dem med Farbror, ty bara de få se mig emellanåt, så låta de Farbror nog lefva.