Hoppa till innehållet

Sida:Berzelius Bref 9.djvu/185

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
181

skriftliga svar på frågor, dem han skickar mig. Man har öfversatt mit första försök om mineralogien i Journal de Physique; men det är aldeles oläsligt och på sina ställen så ytterst ridicult, at det omöjligt kan begripas. Jag håller nu på at med Catteau's228 tilhjelp få båda afhandlingarna öfversatta och skal ge ut dem här i en serskilt liten brochure. Jag finner alla mineraloger här serdeles benägna at åt dessa ideer gifva upmerksamhet. Haüy har, sedan vi slutat se hans samling, genomgått en cours af sina försök öfver igenkännandet af ädla stenar i slipadt skick, som är rätt artig. Jag har skaffat mig hans instrument dertil och kan nu göra dem efter hemma hos oss. — Det återstår mig ännu at genomgå gref Bournon's (nu mera konungens) samling af mineralier och samlingen i École des Mines. Då har jag sett det förnämsta i denna väg.

Blåsröret gör proselyter; man beundrar lika både samlingen af instrument, sättet at föra dem och isynnerhet de resultat» som deraf kunna erhållas och på hvilka ingen förut här synes hafva tänkt. Reductionsforsöket upfyller dem i synnerhet med förundran. Jag tager en liten bit blå kols[yrad] koppar, så liten at han knapt kan distingveras, och blandar den med något annat mineral, och kopparkornet blir altid synbarare i morteln än den använda smulan. Brongniart var i går här från 10 til 2 för at få en lection, men vi hunno ej tredjedelen, så at han skal hafva flere lectioner. Han låter göra efter mina instrumenter. Man insisterar ifrigt på at jag skal skrifva något om blåsröret, och det skal jag väl göra, men ej så länge jag är stadd på resande fot.

Haüy hade bland sina fossilier en liten stuff norrsk tellurmalm. Han har deraf gifvit mig et fjäll, som jag undersökt och funnit at det är en förening af selenium och tellurium med en metall, som har alla caracterer af vismut, men är