Sida:Berzelius Bref 9.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

182

smidigare. Jag gorde försöket så här. ab är et 6 tum långt barometerrör, öppet i båda ändar, hvari jag vid c lade biten och uphettade den. I denna lutning gaf det luftdrag lagom för at oxidera telluren, men ej selenium, som sublimerades med sin röda färg bland telluroxiden och som jag med lågan sedan jagade ihop til en mindre volum från telluroxiden, som är långt mindre flygtig. Oxiden, stannad vid c och reducerad med blåstör til metall, liknade som sagt vismut i allt annat, utom deri at den är smidigare samt ger en hvit rök på kolet rundt omkring. Denna rök är ej tellur, ty då blårörslågen sättes på röken af tellur, försvinner den med grön färg på lågen, men denne ger lågen ingen färg. — Om Farbror får rätt på sin bit af norrsk teliur, så försök taga litet bättre reda härpå. Jag har ej haft et fjerdedels gran at göra med.

D'Ohsson är här och är merendels tillika med Arfvedson min compagnon på de mineralogiska séancerna. Han har åtagit sig at öfversätta min afhandling om bestämda prop[ortionerna] och den el[ektro] chem[iska] tbeorien ur lärboken, så at jag här kan få gifva ut både den och tabellerna. Om Farbror under tiden finner oanmärkta fel i tabellerna, så var god och meddela mig dem.

Jag har nyligen haft underrättelser från Gmelin. Han är gift med en dotter til professor Bohnenberger och sysselsätter sig ifrigt med chemie, ehuru hans nya bana såsom lärare hittils hindrat honom från egentliga rechercher. Han har gort en analys af Käringbricka turmalin, hvari han ej funnit annat än kisel, lera, talk och jernoxid med spår af kali och boraxsyra. Deremot finner han ingen boraxsyra i axiniten.

Thenard, som passerat en månad på landet, har nu återtagit sina curiösa försök öfver öfversyrsatta syror.229 De synas stå på gränsen emellan kemisk förening och syrgasens blott mekaniska quarhållande i vätskan. Om i en på detta sätt öfveroxiderad syra, som blifvit mättad med et alkali, införes våt silfveroxid, quicksilfveroxid eller guldoxid, så upkommer en häftig fräsning, syrgas utvecklas, metallen re-