Sida:Berzelius Bref 9.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

190

fria kväve vid hög temperatur och i närvaro av kol och kaliumkarbonat överföres till cyanid.

58. Originalet har genom feldatering 1811. Brevets hela innehåll utvisar, att det måste vara skrivet 1812, ej långt före Berzelii första längre utlandsresa.

58. Pehr (von) Afzelius (1760—1843), överdirektör vid arméns medicinalverk, sedermera professor i medicin vid Uppsala universitet och i denna egenskap Berzelii lärare. Blev kronprinsen Carl Johans livmedikus och torde såsom sådan hava åtföljt honom till riksdagen i Örebro.

60. J. A. Laubry, kronprinsens franske läkare, utländsk ledamot av Collegium medicum i Stockholm. Jfr Bz. Brev, I, s. 40, 41.

61. »Om Beredningen af Stärkelse-Socker (uppläst i Kongl. Wettenskaps-Academiens sista sammanträde d. 8 maj 1812)» är titeln på en av Berzelius undertecknad uppsats i Inrikes Tidningar 15 maj 1812, n:r 55. Planen att införa densamma i Stockholmsposten synes av någon anledning hava blivit uppgiven.

62. Per Adolf Granberg (1770—1841), skriftställare. Innehade vid denna tid ett boktryckeri i Stockholm. Blev 1826 sekreterare i Landtbruksakademien.

63. Jfr Bz. Brev I, s. 55.

64. I originalet står genom feldatering 1810.

65. Antagligen menas Th. Thomsons »A System of Chemistry», 4 vol., 8:o. John Murray hade utgivit ett arbete i lika många delar och med samma titel, vars 2:a upplaga utkom 1809.

66. Wollaston hade redan 1809 sökt visa, att Hatchetts columbium vore identiskt med Ekebergs tantalum.

67. Jacques Louis de Bournon (1751—1825), greve, fransk emigrant, mineralog.

68. Erik Adolf Zethelius (1781—1864), guldsmed och gulddragare i Stockholm, sedermera bruksägare och riksdagaman.

69. Provinsialism, syn. retas med. Angående Wollastons här åsyftade uppfinning se hans uppsats: »A method of drawing extremely fine wires». Phil. Trans. 1813, s. 114—118.