Sida:Berzelius Bref 9.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
23

sjukdomen är börjad; men här kan ingen exfoliation ske, ty ny email bildas icke, och sjelfva tandbenets regeneration skulle dessutom gå ganska långsamt, emedan dess levande del är långt svagare och ringare til qvantiteten än i de öfriga benen. Detta är orsaken, hvarföre tänderna dö och förloras, medan ännu den öfriga kroppen blott åldras.

Fenomenet med skinkan är intressant. Det ger anledning til tvenne frågor: innehåller köttet eller fettet fosfor til någon betydlig qvantitet i samma skick och samma syrsättningsgrad som dess kol, väte och qväfve? Denna fråga kan ej besvaras af våra äldre försök. Vidare: huru kan salpetern i detta fall lösgöra fosforen? Om den första frågan besvaras med nej, så måste fosfor ej mer vara en enkel kropp.

Vid detta tillfälle erinrar jag mig något, som jag ofta ämnat fråga om: hvarföre har man icke fullföljt Boeckman's försök6 med fosfor och qväfgas? Han erhöll fosforsyra, och gasen förminskades. Qväfvet måste således vara sammansatt, om icke Dalton's nya ansigt af gasers löslighet i vatten,[1] använd på hans försök med gasen sperrad i våta tarmar, ger saken et annat utseende.7

Jac. Berzelius.


5. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 28 febr. 1808.

Jag har länge önskat få meddela Herr Assessoren åtskilligt af mina djurkemiska vinterarbeten, och nu kan jag icke längre hålla mig derifrån. — Jag har gort åtskilliga animaliska analyser, hvaraf jag fått rätt intressanta och stundom oförmodade resultat.

Jag minnes icke, om jag förleden höst tog mig den friheten att nämna något om gallans analys, som jag gort efter Thenard, Det är bekant at vi ansågo gallan för en

  1. Nicholsons Journal mars 1807, om jag ej mins orätt. Hinnan gör intet hinder för gasernas transport genom vattnet.