Sida:Berzelius Bref 9.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
25

mig at detta aldrig finnes i något okokadt djurämne; 2:o at det ger et i alkohol lösligt extract, som fullkomligt öfverensstämmer med det, som fås af kött, med det, som jag förut funnit i märgens vätskor, och det, som jag sedan funnit i ögats vätskor och i mjölk-vassla. Detta extractets närmare kännedom är af mycken conseqvens för djuriska vätskors analyser; 3:o at färgämnet intet fosforsyradt jern innehåller och at blodvatten skulle kunna uplösa basisk fosforsyrad jernoxid (sit venia verbo) och deraf få blodfärg, är en rent af updiktad osanning. Jag har på många olika sätt förgäfves sökt åstadkomma denna uplösning, hvilken Fourcroy beskrifver såsom så lätt.10 Jernet kan i blodets färgämne icke framdragas af något enda reagens, galläple, blodlut, alkali, o. s. v. Ej en gång de mest concentrerade syror utdraga det med annat vilkor, än at färgämnet aldeles förstöres. Äfvenså är det med kalk och fosforsyrad kalk, som färgämnet innehåller. De måste här betracktas såsom aflägsna beståndsdelar, likasom kol, väte, qväfve m. fl. — Arterernas trådiga hinna är icke muskelartad; jag har gort en jemförelseanalys derpå, hvaraf det fullkomligt bevisas at arterernas pulsation icke är muskulär, utan måste bero endast af elasticitet, såsom jag långt förut föreställt mig i anledning af Hunter's och Bichat's försök.11 — Jag har undersökt ögats inre delar och fann deri just intet ovanligt, ehuru jag hade tilfälle at rätta åtskilligt. — Nu håller jag på med mjölkens analys, som, sedan blodets sammansättning är känd, faller sig ganska lätt.

Helt nyss har Collegium Medicum fått et litet laboratorium färdigt12, hvartil Statscontoret årligen utbetalar 100 rdr bco för kol, glas, materialier o. s. v., en förmån som intet annat laboratorium har i Sverige. Redan ser jag mig i en cirkel af 10 stycken laboranter, som arbeta flitigt, och med et beständigt begär at förstå hvad de göra. Jag vil hoppas at skräma Collegium Medicum om et år med candidater, som kunna saker, hvilka aldrig varit sagda af någon examinandus innom Collegium och som Colleg[ium] kanske icke förstår at bedöma.