Sida:Berzelius Bref 9.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
27

metalliskt ur caustikt kali, förr än jag nu ser det af Titt. bref. — Jag håller ej Handelstidningen sedan ett år, emedan den ej ofta den tiden föreföll mig interessant och stundom förargade mig med dåliga eller incorrecta upgifter utan att till controll citera sin auctor. Af Nicholsons Journal har jag ej mera än 16:de volumen eller till och med N:o 70: och uti den har jag alsintet sådant funnit, hvilket dock ej borde hafva échaperat mig, ehuru att jag aldrig får tid läsa den pärma från pärma. — Uti N:o 65 för januar 1807 är endast ibland Scientific News införd en hastig annonce om de Davy's försök med galvanismen (sit venia verbo), som sedan blifvit af Berthollet öfversatta och införde i augusti och september styckena af Annales de Chimie N:o 188 och 189. Desse båda stycken fick jag för Juhl, och supponerar att Kgl. Vett. Acad. i Stockholm måtte på samma gång hafva fått dem. Jag läste genast hastigt igenom dem med föresatts att med mera betänkande recapitulera, men som icke blifvit af. Men jag kan ej tro att däruti hafva öfversedt ett så märkeligt phenomene.

Hvad Handelstidningen beträffar, så lärer den utgifvas af någon assess. Hertzman14 (ni fallor) i Commerce colleg., som har liaisons med présidenten Ehrenheim15, hvilken gifvit anledning till detta blad och protegerar det, samt med de underrättelser han som Cantzliprésident ärhåller, hjelper till dess fournerande. Presid, Ehrenheim har äfven förut hållit flere utländske vettenskapsjournaler, dem [han] har så godt tillfälle att med cantzlipåsten altid prompt ärhålla genom försorg af våre diplomatici på utrikes orter. Och då jag varit i Stockholm, har jag altid fått låna dem af honom. — Det kan vara möjeligt att han har både engelska och franska journaler längre fram än någon af oss andra. Och jag råder Titt. att först fråga redacteuren af Handelstidningen och sedan addressera sig till présidenten.

Om genom desse vägar någon uplysning vinnes, anhåller jag att med få ord blifva anvist till källorne. Om Herr Professoren emot förmodan ej skulle hafva tillgång till de förenämnde augusti och sept. månads häften af Annales de Chimie,