Sida:Berzelius Bref 9.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

44

jämte det sammanhang det kan hafva med närskylda ämnen däruti.

Vid öfversättningar af upgifter utur utländske journaler är väl äfven godt att man förkastar dem, hvars pålitelighet man af ärfahrenhet eller theorie ej någorlunda säkert kan inse: som till exempel en stor del af afhandlingen om oljor och anstrykningar28 i maj månads häfte, som oagtadt sin orimlighet på någre ställen och elaka öfversättning ändå engagerat någre, som jag sedt, att laborera därmed. —Jag lätt äfven narra mig att försöka den prägtiga blekta linolje vernissan, som där upgifves. — I denne genre bör nästan intet införas, som icke redacteuren af egen ärfahrenhet vet vara sant: åtminstone icke annorlunda än för den verkeliga auctorns räkning och med tillsägelse af den ovisshet saken kan hafva, då den är så uppenbar som här. Nemligen för alla practiska ämnen till tjenst för den stora allmänheten i enskilta hushållningen, konster o. s. v. Academiens Annaler böra ej kunna komma att jämföras med herr Lengblom's29 Samlare och andra konstböcker.

Då Vett. Acad. namn är på titteln, tror jag äfven att critiker öfver utkomne skrifter böra i det mästa sparas. Bet är visst, att då böcker skola anmälas och till någon del recenseras, kan det ofta vara svårt att undgå alt omdöme, då man ej är i stånd att gifva det fördelagtigt. Men det är ock föga passande att låta Academien tillägna och appropriera sig critiken, hvilket dock bör vara meningen, då criticus ej utsatt sitt namn och då skriften är utgifven med Academiens aveu och supponeradt under dess eller dess deputerades censur. — Ett svårt exempel i denna väg, är Westring's laf-historia.30 Ingen, med någon chemisk kundskap, kan gilla dess théorier och många raisonnementer etc. etc. Men mannen har dock med en otröttelig flit och sacrifice af tid och depense från ett förut föga vidrört ämne skaffat fram en hop med facta (likväl ej så många, som dess försök äro) och anledningar för den verkeliga chemisten att fullfölja och utreda: och det är altid godt att den boken existerar. Den som har en bättre théori