Sida:Berzelius Bref 9.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

48

stora batteri. Det anar mig at vi skola göra alkali i mängd af ämnen, som icke innehålla det, och at vi skola upfinna deras verkliga grundämnen.

Jag öfversänder två af mina barn.32 Båda hafva kostat mig mycket arbete. Då tiden så medgifver, så läs igenom dem nagelfarande, och sänd mig anmerkningar deröfver. Desse äro mina förste försök; de kräfva naturligtvis förbättring, hvilken jag, om hälsan och lifslängden så tillåta, skal söka gifva dem; men de kunna icke få den, utan at jag blir varse deras bristfälligheter, och naturligtvis äro de personer få, af hvilka jag kan hoppas den högre grad af vänskapsbevisning, at grannska mina arbeten för at göra mig upmerksam på, huru de til en annan gång skola blifva bättre. — Jag vågar hoppas at Tit. skal blifva nöjd med mina animaliska analyser; om de just icke kunna anses för morgonstjernan til en ny dag för fysiologien, så kunna de ändå passera för en liten lamplåga i en vrå af denna vettenskaps mörka och ofantliga hvalf.

Jag reser om söndag åt Östergöthland och kommer först åter til [Stockholm] d. 1 october; sedan experimenterna komma at taga sin början, besvärar jag Tit. oftare med förfrågningar och förslagsresonnementer o. mycket mer.

Berzelius16. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 27 mars 1811.

Jag tackar ödmjukast för brefvet och underrättelserna om vitrioltillverkningen i Fahlun. Jag beklagar at jag måste berätta Hr Assessoren at vår tilemnade elev är så trög, så ovärdig och så litet pålitlig i sina arbeten, at jag nödgas alldeles afråda från hans antagande. Han har varit hos mig 4 gånger, sedan Hr Assessoren reste härifrån, och jag har sagt honom at jag nödgades underrätta Hr Assessoren om hans oduglighet, hvarmed han icke syntes vara missnöjd. Det