Sida:Berzelius Bref 9.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
49

torde således vara bäst at vända sig til Polheimer33, som kan hafva mera arbetsledighet och som jag gerna vil låta arbeta dagligen hos mig på de ämnen, som han behöfver känna.

Vid secreteraresysslan är ännu ingen ting gordt. Svanberg34 synes icke vara angelägen at snart få sin efterträdare bestämd; ej heller vet jag, om något blifvit gjordt vid Thamiska lectionens reglering.35 Svanberg har varit i Upsala, och vid den enda session Akademien sedan Hr Assessorens bortresa haft, kunde jag för lectionerna på Carlberg icke vara närvarande.

Akademien har fått Annales de Chimie för januari, och jag har der läst mit bref, hvars datum var af d. 25 oct. 1810.36 Det var således icke den afhandling, som jag nu sist höll på med. Tryckfel förekomma deri ganska många; jag anmerkte under en enda genomläsning 10 eller 11 stycken. Sista häftet af Gilberts Annaler för 1810 innehåller et register på de utkomna banden af Neue Folge. Det lärer icke hafva utkommit förr än helt nyss och kan altså ej ännu hafva hunnit hit. Först i marshäftet kommer öfversättningen af min första afhandling.37

Jag har nyss slutat en analys af salpetersyrade salter. 100 d, salpetersyra mätta en qvantitet basis, som innehåller ungef[ärligen] 14 ½ d. syre, men om syran betraktas såsom sammansatt af qväfve och syre, så blir dess syrhalt ingen multiplication af 14 ½38 deremot om den betraktas såsom sammansatt af ammonium och syre, så håller den 6 gånger så mycket syre som den basis, hvaraf hon mättas. De salpetersyrade salternas analys bekräftar på et alldeles frappant sätt at både vätet och qväfvet hålla syre.

Med salpetercommittéen har det nu kommit så vida, at den består af Edelcrantz, major Arfvedson, Swartz'en39 och mig. Swartz och jag hafva fått en årlig lön af 400 rdr bco. Jag är både nöjd och missnöjd dermed; det är icke så lätt at så upfylla sitt värf, at man ej efteråt kan fråga: hvad gorde han för de penningar han af staten upbar? Dertil kommer min companjons maner at altid göra mig dementi,

4 — 22185. Berzelius.