Sida:Berzelius Bref 9.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

50

så ofta jag öpnar munnen, och den förlägenhet man kommer i, då et försvar fordras inför personer, som ej af saken utan af tonen kunna bjuda til at sluta, hvilken som har rätt. Så har jag en och annan gång befunnit mig inför Lagerheim, von Platen etc. Jag vil hoppas at det skal mindre hända, då vi få Edelcrantz med oss, som förstår saken.

Möllenhoff40 är så sjuk, at han säkerligen dör. Om major Nordvall har jag intet hört. Jag har haft bref från Gadolin. Han fortfar der med sin idé om multiplicationens art vid progressionerna af tvenne kroppars förening.41 Under Gadolin's sigill sitter en stjerna. Han [är] således eques auratus, stackars man! Det förefaller mig, som när Agazzi klädde på sina hundar och körde dem at gå på två ben.

Åbo akademi har fått 8 nya professorslöner, 12 adjunctslöner, ansenliga stipendiifonder för studerande, fonder för instrument och naturaliesamlingar samt för fortsättandet af deras byggnader. Det ser ut, som Alexander ville göra Åbo til sit Upsala.

Från Berthollet har jag haft bref, men ännu ej hunnit få svar på Hr Assessorens fråga. Han har haft den artigheten at skaffa förläggare til en fransysk öfversättning, hvilken betalar 42 franc arket. Annales de Chimie betalar mig 36 franc arket. Det är ändå en stickstyfver. Gay-Lussac och Thenard hafva gifvit ut et arbete om alkaliernas samt om organiska ämnens analyser i två octavband42; jag hoppas at snart hafva et ex. deraf här, som Dr Böcker43 lofvat skicka mig från Paris.

Jag anhåller om min vördnadsfulla hälsning til Fru och Mamsell Gahn.

Jag önskar god hälsa, samt at Hr Assessoren ville ge Fahluaffairerna hin och komma och bo ibland oss och göra salpeter m. m.

J. Berzelius.

P. S. Et bref från Hausman medföljer.