Sida:Berzelius Bref 9.djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
51

17. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 25 april 1811.

Jag tackar ödmjukast för Herr Assessorens bref samt för tilbudet af Hr Assessorens åtgärd vid secreterssysslan. Hvad den sednare beträffar, vet jag ännu intet mer än hvad jag visste, då Hr Assessoren reste. Bet enda jag för närvarande af Hr Assessoren kunde begära, vore et bref til Landshöfd. Rosenstein med påminnelse eller förfrågan om negotieringen med prof. Swartz; men detta bör då ske med omgående post, ty om 14 dar eller högst 3 veckor blir valet. Har Hr Assessoren tid och är icke förmycket öfverhopad af Fahlugrälet, så var god och skrif några ord til Landshöfdingen; det gör mer åt än någon annans förord. Jag skal emedlertid icke eller släppa honom. Svanberg har sagt mig med decision at jag icke kan få sysslan. Dock var detta hans individuella tanka, eller snarare önskan i afseende på Cronstrand44, hvars lön derigenom skulle förminskas på 100 rdr. — Men vi hafva nu en annan idé, Svanberg och jag, som likväl är subordinerad den förra, d. ä. vi söka at i sällskap få göra en resa til Paris på publika medel. Detta kan naturligtvis icke afgöras, förr än secreterssysslan är tilsatt, och sedan beror det då på om Akad. vill förunna sin secreter, ifall jag blir det, permission at taga connoissance af främmande instituter. Stats rådet tyckes likväl icke vara så synnerligt gint, ty det påstår at 1o är det icke brukligt och 2o kan det icke ske utan åtal vid en kommande riksdag, at man til detta ändamål använder kronans medel. Således är det ännu högst osäkert, ehuru alla, med hvilka vi talt, synas finna det både intressant och nyttigt at vi kunde göra en tour. Böcker skrifver mig til at Berthollet i anledning af en brefnyhet, at jag skulle rusta mig til resan, bedt honom säga mig at han redan arrangerat det rum, som jag skal bebo på det merkvärdiga Arcueil.

Hvad det beträffar at finna en person, som kunde komma til Falun med användbar kemisk kännedom, så tviflar jag äfven derpå. Men jag skulle föreslå rörande de ämnen jag