Sida:Berzelius Bref 9.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

52

här har til undersökning, om Hr Assessoren ville updraga det åt min tilkommande Adjunkt Candid. Säfström45, som då kunde i sommar göra det under min tilsyn. Men Säfström har nu condition och tror sig icke lemna den utan at veta, hvad han kan lefva på, hvarföre han för sitt sommararbete begär 50 rdr bco för at kunna hafva rum och mat, under det han hos mig arbetar. Han är en pålitlig karl och har goda kundskaper, men som han egentligen arbetar på at kunna afgöra sina specimina, så kan han icke förmås at lemna Stockholm, utom det at han i det practiska ännu kan behöfva mig.

Hälsa och välgång.
Berzelius.18. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 2 maij 1811.

Jag tackar ödmjukast för Herr Assessorens godhet at så prompt söka verka til min fördel. För det närvarande ser det godt ut, likväl är det icke at lita på. Rosenstein har försäkrat mig om sin, Adlerbeth's, Rosenblad's och Lagerheim's röster, men desse äro likväl ingen pluralitet, och bland dem af mina läkarebekantskaper, som äro i Vettenskaps Academien, resoneras det icke på alldeles samma sätt. Rörande jemnkningsförslaget sade mig Svanberg at det just icke skulle behöfvas, emedan nu det nya boktryckare accordet skulle upgöras, hvilket Svanberg trodde skulle upsättas til 750 rdr bco mer än hvad den förre förläggaren betalat; Svanberg har så ställt at detta skulle kunna vara afgordt til större delen innan valet, som skal komma at gå för sig nästk. onsdag.

Hvad den omständigheten beträffar at Sefström skulle kunna arbeta hos mig i sommar, så hänger dermed så ihop, at om jag får secreteraresysslan, så måste jag väl i början passa up vid Akademien och får således ganska liten tid för min annars efterlängtade Fahluresa. Blir jag åter icke secreter,