Sida:Berzelius Bref 9.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

62

resultat. Tennet har 3 oxider: den som löses i saltsyra, då metalliskt tenn dermed behandlas; den som fås, då det distilleras med sublimat; och den, som bildas af salpetersyra. Dessa två sista har man antagit för at vara densamma, men den sista ger med saltsyra et salt, som ur sin uplösning fälles af concentrerade syror, som decomponeras både i kokning och i distillation. Platina har en lägre syrsättningsgrad än den gula. Den är svart och håller hälften syre emot oxiden. 100 d. platina uptaga 8,2 d. syre i oxidulen och 16,4 d. syre i oxiden. 100 d. tenn uptaga i oxidulen 13,6 d. syre, i den hvita oxiden i spir[itus] Libavii 13,6 + 6,8 = 20,4 d. syre och i oxiden, som fås i salpetersyra, 13,6 x 2 = 27,2. — Detta äfvensom hela suiten af dessa försök ämnar jag i en serskilt afhandling inlemna til Vetenskapsakademien, innan jag reser. — Med sista 14 af 1811 upbar jag första qvartalet af pensionen i Akademien. Om vår Herre unnar mig hälsa, nog skal Academien få chemie för sina pengar.

Vid den landtbruksacademie, som håller på at inrättas, har man erbjudit mig secreterarebeställningen i den vettenskapliga classen.

För två dagar sedan afgordes min permissionsansökning, hvarvid H. K. M. täcktes i nåder gifva mig 8000 livrés tournois til et års resekostnad. Jag sträfvar nu at sluta 2 delen af lärboken och hoppas hafva den färdig mot slutet af febr., då jag kojtar af til Paris i början af mars. Jag är så villig som skyldig at vara en vettenskaplig commissionär åt Herr Assessoren i den lärda verldens medelpunkt.

Vördnadsfull hälsning och vänskap.

Jac. Berzelius.

Jag anhåller om min vördnad för Herr Assessorens älskvärda famille.