Sida:Berzelius Bref 9.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
63

25. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 23 jan. 1812.58

Som Herr Assessoren förmodligen på jordens hela rund är den, som bäst hanterar blåsröret och dermed tar reda på så mycket, som kan utrönas, så vågar jag ödmjukast anhålla at Herr Assessoren vore så god och genomögnade närlagde utkast til en liten handledning för blåsrörsprof, at införa vid § om oorganiska producters analys. Jag hade hälst önskat få den hel och hållen af Hr Assessorens hand, men det hade jag aldrig kunnat hoppas; jag har derföre upsatt en ébauche, hvaraf jag anhåller at Herr Assessoren är god och stryker ut hvad som icke duger, och lägger til mycket, som knapt någon annan vet än Hr Assessoren. Jag har med lärboken tagit det partie at innan resan utgifva 2 delen, som innehåller metall-kemi, oorganiska analysen och en allmänn vue öfver läran om bestämda proportioner, jemte en correction på hvad som kan vara origtigt i 1:sta delen. Sedermera lemnar jag 3 delen, som innehåller organisk kemie, jäsning m. m. samt register; men detta blir icke färdigt innan resan, som jag hoppas kunna företaga i början af mars.

Vågade jag anhålla at återfå detta papper, med Hr Assessorens anmerkningar och tillägg, om ungefär 14 dagar för at kunna arrangeras til tryckningen, medan jag är hemma.

Professor Jan Afzelius är i staden. Ännu hafva vi icke glammat stort, och han vil strax hän igen, bara han kommit innom tullporten.

Vördnad, högaktning och vänskap.

J. Berzelius.


26. Berzelius till Gahn.

Hastel. Stockholm d. 17 febr. 1812.

Dagen til min resa är utsatt til den 4 mars. Jag har pass och respenningar in manibus. Jag anhåller derföre at af Hr