Sida:Berzelius Bref 9.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
65

pensa tils i dag, då jag hade ämnat resa. Innan jag nu begynner något nytt, skal jag skaka af mig kammardammet.

Herr Assessoren får nu god tid at fundera på sina promemorior. — Jag har icke haft tid at mer än se på de zinksalter jag feck i et af Hr Assessorens bref; jag skal med första se efter, huru det går an at göra dem efter.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

Förlåt mitt slarf.28. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 4 maj 1812.

Högädle Herr Assessor!

Jag lofvade väl at låta höra af mig 14 dagar, innan jag skulle resa, för at Hr Assessoren måtte få tilräcklig tid at skrifva sin promemoria. Utan mit förvållande fruktar jag at i detta fall komma at manquera Hr Assessoren.

Jag har på länge ej hört af Berthollet; änteligen feck jag förleden lördag tvänne bref från honom, i hvilka han berättade mig at han i Hamburg tagit alla arrangementer för at försäkra mig om fri passage. Jag har skickat dessa til Öfv[er]d[irecteur] Afzelius59 i Örebro för at föreläggas Kronprinsen, och som jag icke tvtflar at han godkänner Berthollet's försäkringar, så gör jag mig resefärdig för at kunna begagna doctor Lobry's60 sällskap, som reser i början af nästa vecka. Jag måste således anhålla at Herr Assessoren vore god och med omgående skickade sin promemoria.

Från Hausmann feck jag just nu et bref, hvari han jemrar sig öfver at på så länge icke hafva hört det mindsta af sina vänner i Sverige, namentligen Hr Assessor Gahn. Var god och skicka mig några rader til honom innehållande recepisse på den vexel han i et af sina bref sände, jemte på mineralierne.


5 — 22185. Berzelius.