Sida:Berzelius Bref 9.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

66

Lärboken kommer i dessa dagar ut. Jag har i dag läst sista revidersarket. 2 delen blir sina 40 tryckta ark. Jag har eftergjort Kirchhoff's försök at producera socker genom kokning af stärkelse med svafvelsyra och vatten och det har lyckats på et alldeles förvånande sätt. Jag har fått mer än et skålpund så stark syrup, at den efter några dagar geck ihop til en stel kristallmassa, efter 1 ℔ stärkelse kokadt i 24 timmar med 4 quarter vatten och 23 lod svafvelsyra. Den är starkt och rent söt, men har efteråt vörtsmak. Jag skrifver några ord derom i Stockholms Posten61, innan jag reser, och jag anhåller at Hr Assessoren med sin, tillåt mig at säga det, alldeles ovanliga talang at göra all ting användbart, ville låta under sitt inseende anställa försök öfver användandet af denna uptäckt så väl til sockerberedning af flera olika sädesarter samt af potates, som för at derigenom til den spirituösa jäsningen förbereda så väl säd, som potates, hvarigenom det väl kunde hända at bränvinsproduction kunde blifva mångdubblad af samma quantum spannmål. Besynnerligt nog är at Kirchhoff icke kunnat producera socker af mjöl, förr än gluten blifvit afskiljdt från stärkelsen.

Granberg62 har bedt mig sända Hr Assessoren inneliggande prof på skiffer från Styggforsen, hvilken han anser vara den ypperligaste stensort man kan til stentryck använda. Täcktes Hr Assessoren framdeles låta eftersöka den; Granberg vil gerna ersätta kostnaden.

Jag recommenderar mig i Herr Assessorens vänskapsfulla hugkomst.

J. Berzelius.


29. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 11 maj 1812.

Högädle Herr Assessor!

Jag hinner för i dag icke säga mer än at jag har haft äran emottaga Hr Assessorens med posten afsända bref; at jag icke