Sida:Berzelius Bref 9.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
67

får resa åt Frankrike, men har väl löfte at resa til London, at jag bedt i dag med posten Ö[fver] d[irecteur] Afzelius än en gång, om det går an, underställa H. K. H. denna sak, men at ifall ändring icke kan ske, jag företager den engelska resan om 14 dagar eller högst 3 veckor.

Commissionerna til Hausmann skal jag uträtta ändå. Hr Assessoren nämner icke, om vexeln kommit eller ej, och jag minnes väl dunkelt at något sådant varit i fråga, men jag kan intet erinra med säkerhet. Mera härnäst. Hälsa och välgång.

Ödmj. tjenare
Jac. Berzelius.


30. Berzelius till Gahn.

d. 27 maij [1812]
S. T. H.

Med några få ord får jag säga at jag i öfvermorgon reser til Örebro för at derifrån resa til England — eller til Frankrike. Det är ännu ej afgordt til hvilketdera. Då Hr Assessoren får tid at tänka på en utförlig P. M., så skicka den i bref til mig under omslag til Förste cabinettssecreteraren Aaron Hjort63, som öfverstyr den med cabinettsposten. Jag skal från Örebro låta veta, hvart jag far. Hälsning och vänskap.

Berzelius.


31. Berzelius till Gahn.

Örebro d. 9 juni 1812.64

Jag är nu änteligen resefärdig — til England. Hans Kongl. Höghet emottog mig här ganska nådigt, och, ehuru han ganska uttryckligt lät mig förstå at han ej gerna ville