Sida:Berzelius Bref 9.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

68

at jag skulle resa til Frankrike, tillade han: »Cependant, si vous insistez il faut vous faire cette satisfaction-là». Jag trodde mig icke böra begagna et löfte, som H. K. H. sade sig gifva mig à regret, och begärte at få istället fara til London. — Också bekänner jag at, ehuru denna resa visserligen blir mindre rolig, så kan det icke slå felt at hon för mina påföljande arbeten hemma blir intressantare än den til Frankrike, ty i instrumentalvägen fås förmodligen allt ting bättre och lättare från England än från Paris, så mycket mer som mycket kan fås med paketbåten i alla årstider, utan at man behöfver afbida någon courier.

Jag reser i dag, och jag blir icke längre borta än til october månad, då Hans K. Höghet befallt mig at vara här igen för at ge arfprinsen lectioner i kemien.

Jag afbidar på posten til London underrättelse om de stycken, hvari jag kan vara Herr Assessoren nyttig i London.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.


32. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 25 nov. 1812.

Beklagligen kom Herr Assessorens bref mig tilhanda först här i Stockholm. Commissionerna kunna likväl ganska väl blifva uträttade, men jag skal då anhålla om en promemoria, som blir mera bestämd och mindre beroende af mit godtycke än den förra.

I anledning af de commissioner, hvarom Herr Assessoren talat i sit bref, skal jag anföra följande:

1:o Postlinsdeglar; desse finnas, men spricka nästan altid, och massan rinner ut, jag tog derföre inga för egen räkning. At platinadeglar skadas af caustikt men ej af kolsyradt kali, är sannt. Silfverdeglar lida föga af alkali, och om något silfver